Long bipo, lain Israel i save pait bilong litimapim nem bilong God bilong ol, Jehova. Yu ting dispela i makim olsem God i orait long ol pait i kamap long nau?

Bilong wanem lain Israel bilong bipo i save pait?

OL MAN I TOK

 

Lain Israel i save lotuim “God bilong pait” husat i save kirapim ol long kilim ol man.

BAIBEL I TOK

 

Lain Israel i pait na daunim ol kantri we i save insait tru long mekim ol pasin nogut. Ol manmeri bilong ol dispela kantri i mekim pasin sem wantaim ol animal na ol wanblut, na kilim ol pikinini na givim olsem ofa long ol giaman god. Inap planti handret yia, God i wet long ol dispela lain i ken tanim bel, tasol ol i no lusim ol pasin nogut bilong ol, olsem na God i tok: “Ol haiden i stap long graun Kenan, ol i bin mekim ol dispela pasin nogut na ol i kamap doti pinis. Na nau mi wok long rausim ol, bilong yupela i ken kisim graun bilong ol.”—Wok Pris 18:21-25; Jeremaia 7:31.

“Em bai i rausim ol, long wanem, ol i man nogut.”—Lo 9:5.

Yu ting God i helpim ol man i pait long nau?

ATING YU LUKIM

 

Long ol pait i kamap, ol lida bilong ol lotu i tok olsem God i stap wantaim ol. Buk The Causes of War i tok: “Ol lotu i save insait long olgeta pait long bipo yet i kam inap long nau.”

BAIBEL I TOK

 

Ol Kristen i no ken pait long ol birua. Aposel Pol i tokim ol Kristen long Korin olsem: “Yupela i mas mekim olgeta samting yupela inap mekim bilong i stap wanbel wantaim olgeta man. Ol pren tru, yupela i no ken bekim rong man i mekim long yupela.”—Rom 12:18, 19.

Jisas i no salim ol disaipel long i go pait, nogat. Em i tokim ol: “Yupela i mas laikim yet ol birua bilong yupela na beten long ol man i save mekim nogut long yupela. Olsem bai yupela i soim olsem yupela i pikinini bilong Papa i stap long heven.” (Matyu 5:44, 45) Ol Kristen “i no insait long ol samting bilong dispela graun,” olsem na taim kantri bilong ol i pait long ol narapela kantri, ol i no save insait long pait. (Jon 15:19) God i laik bai ol manmeri bilong em i mas laikim ol birua bilong ol na ol i no ken pait. Olsem na yu ting God i helpim ol man i pait long nau?

“Kingdom bilong mi i no bilong dispela graun. Sapos kingdom bilong mi i bilong dispela graun, orait ol wokman bilong mi bai pait na bai ol man i no ken putim mi long han bilong ol Juda. Tasol kingdom bilong mi i no bilong dispela graun.”—Jon 18:36.

 Yu ting pasin bilong pait bai pinis?

OL MAN I TOK

 

Ol pait i no inap pinis. Buk War and Power in the 21st Century i tok: “Woa bai stap oltaim, na i no gat rot long ol man i kamapim bel isi long graun.”

BAIBEL I TOK

 

Woa bai pinis sapos olgeta man i no gat laik long pait. Klostu nau, Kingdom Bilong God—em wanpela gavman long heven—bai bagarapim olgeta samting bilong pait na skulim ol man long i stap bel isi. Baibel i tok God bai “stretim tok bilong ol strongpela kantri i stap longwe na i stap klostu long Israel. Na bai ol i paitim bainat bilong ol i kamap olsem ain bilong brukim graun, na paitim spia bilong ol i kamap olsem naip. Na olgeta lain manmeri bai i no pait moa, na bai ol i no skul moa long pait.”—Maika 4:3.

Baibel i tok olsem taim Kingdom Bilong God i bosim graun, i no gat wanpela gavman bai mekim ol samting bilong inapim laik bilong ol yet, o putim ol lo we i kirapim ol manmeri long bikhet na luk daun long ol man bilong narapela lain. Olsem na pasin bilong pait bai pinis olgeta. God i tok promis olsem: “Long olgeta ples antap long maunten bilong Bikpela, olgeta samting bai i stap gut wantaim. Bai i no gat wanpela i mekim nogut long narapela, long wanem, olgeta samting long graun bai i save tru long Bikpela. Dispela save bai inapim olgeta hap graun olsem solwara i inapim mak bilong en olgeta.”—Aisaia 11:9

“Em i save mekim i dai pait long olgeta hap graun. Em i save brukim olgeta banara na spia, na em i save kukim ol hap plang long paia.”—Song 46:9.