Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

KIRAP! No. 5 2017 | Disasta i Kamap—Rot Bilong Lukautim Yu Yet

Bilong wanem yumi mas redi paslain long disasta i kamap?

Baibel i tok: “Man i gat gutpela tingting, em i save olsem, hevi i laik kamap long em, na em i abrusim. Tasol man i no gat tingting, em i lukim trabel i stap long rot bilong en na em i go na bungim na karim hevi.”—Sindaun 27:12.

Dispela nius bai stori long sampela samting yumi mas mekim paslain long disasta i kamap, taim disasta i kamap, na bihain long disasta.

 

COVER SUBJECT

Disasta i Kamap—Rot Bilong Lukautim Yu Yet

Sapos yu bihainim ol rot em atikol i stori long en, yu na ol narapela inap abrusim bagarap taim disasta i kamap.

Sampela Save Long Yusim Gut Pawa na Fiul

Skelim olsem wanem yu inap yusim gut pawa na fiul taim yu stap long haus, taim yu ronim kar, na taim yu mekim ol wok bilong wan wan de.

LUKIM GEN OL BIKPELA TOK BILONG BAIBEL

Pait

Long bipo, lain Israel i save pait bilong litimapim nem bilong God. Yu ting dispela i makim olsem God i orait long ol woa i kamap long nau?

HELPIM I KAM LONG FAMILI

Yu Skelim Gut Ol Amamas Yu Kisim?

Planti yangpela i laik painim amamas, olsem na ol i mekim ol samting we ol inap kisim bagarap o lusim laip bilong ol. Olsem wanem? Yu laik insait long ol kain amamas olsem?

GRAUN NA OL MANMERI

Visitim Kasakstan

Long bipo, lain Kasakstan i stap olsem ol tripman long ol haus sel. Olsem wanem lain Kasakstan long nau i bihainim kalsa bilong ol?

TRU DISPELA SAMTING I BIN KAMAP?

Seip Bilong Ol Sel Bilong Solwara

Seip na disain bilong sel bilong solwara i save banisim bodi bilong en i stap insait.

More Online Features

Wai na Ol Witnes Bilong Jehova i No Save Insait Long Woa?

Long olgeta hap graun, ol Witnes Bilong Jehova i gat nem olsem ol i no laik insait long woa. Kisim save long risen na mipela i mekim olsem.