Bilong wanem yumi mas redi paslain long disasta i kamap?

Baibel i tok: “Man i gat gutpela tingting, em i save olsem, hevi i laik kamap long em, na em i abrusim. Tasol man i no gat tingting, em i lukim trabel i stap long rot bilong en na em i go na bungim na karim hevi.”—Sindaun 27:12.

Dispela nius bai stori long sampela samting yumi mas mekim paslain long disasta i kamap, taim disasta i kamap, na bihain long disasta.