Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Kirap!  |  No. 5 2016

Kabon Em Narakain Samting Tru

Kabon Em Narakain Samting Tru

Buk Nature’s Building Blocks i tok: “I mas i gat kabon na bai ol samting i stap laip.” Kabon em wanpela kemikal we inap join long em yet na join wantaim ol narapela kemikal, na kamapim planti milion kompaun. Taim ol kemikal i join, ol i kolim dispela kompaun. Oltaim ol saientis i painim planti kompaun na ol i mekim sampela senis long ol dispela kompaun.

Olsem ol eksampel i soim, ol atom bilong kabon i join wantaim narapela narapela kabon na ol i kamapim kain kain seip olsem ol sen, ol piramid, ol ring, na ol tiub. Olsem na kabon em narakain samting tru!

DAIMON

Ol atom bilong kabon i save bung na kamapim ol tetrahedron, ol i luk olsem ol piramid. Dispela seip i mekim na ol tetrahedron i strong tru. Wanpela molekiul bilong ol atom bilong kabon i save kamapim gutpela daimon we i strong tru.

GRAFAIT

Ol atom bilong kabon i pas stong tru, wankain olsem ol pepa ol i putim antap long narapela narapela na ol dispela pepa inap wel na pundaun. Dispela i mekim na grafait i gutpela bilong mekim ol samting i wel o isi long muv, na tu, ol i yusim grafait olsem led long pensil. *

GRAFIN

Ol atom bilong kabon i pas strong tru wankain olsem grafait na i kamapim seip i gat 6-pela sait. Na i luk olsem i gat wanpela pepa tasol. Ol dispela liklik kabon i gat bikpela strong winim bilong ol ain. Sapos yu bungim tupela o tripela pepa na yu rait long pensil i gat led, yu inap lukim wankain rait i stap long olgeta pepa.

 FULARENS

Dispela kabon i gat kain kain seip, olsem ol liklik bal na tiub i liklik tru na i longpela. Bilong save long sais bilong en, ol i save yusim mesamen em ol i kolim nanomita.

OL SAMTING I GAT LAIP

Ol sel i gat planti kabon i bung wantaim bilong kamapim ol animal, ol gras na diwai samting, na ol manmeri. Kabon em wanpela kemikal i stap long kabohaidret, gris, na amino asit.

“Ol man i lukim ol samting God i bin wokim na long dispela rot ol inap save long ol pasin bilong en i stap hait.” —Rom 1:20.

^ par. 7 Lukim atikol “Does Anyone Have a Pencil?” long nius Awake! bilong Julai 2007.