Marit i bruk, bikpela sik, maus bilong bel i kotim man—em sampela hevi i save kamap taim man i pundaun long traim. Olsem wanem yumi inap abrusim dispela trap?

Traim i makim wanem samting?

Bel i kirapim yu long laikim wanpela samting—em samting nogut. Kain olsem: Ating yu raun long baim ol samting insait long stua na yu lukim wanpela samting i luk nais. Yu tingting olsem yu inap stilim dispela samting na ol narapela i no inap lukim yu. Tasol maus bilong bel i gat tok na i pasim yu long stil! Olsem na yu sakim tingting bilong stil na yu go. Dispela i makim olsem traim i kamap, na yu winim dispela traim.

BAIBEL I TOK

 

Taim traim i painim yu, dispela i no makim olsem yu man nogut. Baibel i kamapim klia olsem traim i save painim yumi olgeta. (1 Korin 10:13) Yumi ken skelim samting yumi mekim taim traim i kamap. Sampela man i save tingim tingim ol laik nogut, olsem na ol i save pundaun long traim. Tasol sampela i luksave olsem dispela laik i no stret, olsem na ol i save rausim kwik ol dispela laik nogut.

“Laik bilong bel bilong olgeta man wan wan i save traim ol, dispela laik i save giamanim ol na pulim ol.”—Jems 1:14.

Wai na yumi mas hariap long sakim traim?

Baibel i kolim ol samting we i save pulim man long mekim rong. Jems 1:15 i tok: “Taim dispela laik [nogut] i stap long bel i kamap bikpela, em i save kamapim sin.” Taim tingting bilong yumi i stap long wanpela laik nogut, yumi bai mekim dispela samting. Tasol yumi inap sanap strong na sakim ol laik nogut bilong yumi.

BAIBEL INAP HELPIM YUMI

 

Yumi inap tingim tingim ol laik nogut, na tu, yumi inap rausim ol dispela laik. Yumi mas putim tingting i go long narapela samting—wanpela wok, gutpela tok, o toktok yumi bin mekim wantaim wanpela pren. (Filipai 4:8) Tingim tu ol hevi inap kamap sapos yumi pundaun long traim—bel bilong yumi inap bagarap, yumi inap kisim hevi long bodi na long sait bilong bilip. (Lo 32:29) Beten inap helpim yumi. Jisas Krais i tok: “Beten oltaim bai yupela i no ken pundaun long traim.” —Matyu 26:41.

“No ken giamanim yu yet: Man i no inap trikim God. Samting man i planim, dispela samting tasol em bai kamautim.” —Galesia 6:7.

 Hau bai yu inap strongim yu yet na sakim traim?

LONG NAU

 

Holim stretpela tingting—traim i stap olsem trap o beit. (Jems 1:14) Sapos man i no gat gutpela tingting, na em i no skelim gut ol samting, na em i no was gut, em inap pundaun long traim na hevi inap painim em. Bikpela hevi tru i save painim ol manmeri husat i pundaun long traim bilong pasin pamuk.—Sindaun 7:22, 23.

BAIBEL INAP HELPIM YUMI

 

Jisas Krais i tok: “Sapos ai long han sut bilong yu i wok long pundaunim yu, orait kamautim na tromoi i go.” (Matyu 5:29) Tok bilong Jisas i no makim ai tru bilong yumi, nogat! Tok bilong em i makim olsem sapos yumi laik amamasim God na kisim laip oltaim, orait yumi mas kilim i dai ol laik nogut long bodi bilong yumi. (Kolosi 3:5) Dispela i makim olsem yumi mas holim wanpela tingting tasol long sakim ol traim. Wanpela wokman bilong God i beten olsem: “Helpim mi long givim baksait long ol samting i no gutpela.”—Song 119:37.

Em tru olsem i hatwok liklik long bosim bel bikos “bodi i no gat strong.” (Matyu 26:41) Olsem na yumi bai mekim yet ol popaia. Tasol sapos yumi sori tru na yumi wok strong long abrusim pasin bilong mekim rong, Krieta bilong yumi, God Jehova, bai “sori moa yet long yumi na . . . marimari long yumi.” (Song 103:8) Dispela tok i mekim gut bel bilong yumi, laka?

Sapos yu kaunim olgeta sin bilong mipela bai husat inap long winim kot bilong yu?”—Song 130:3.