HATWOK BILONG EN

Taim ol pikinini i kamap bikpela na lusim papamama, dispela i save putim bikpela hevi tru long ol marit. Sampela marit i pilim olsem ol i no save long poroman marit bilong ol. M. Gary Neuman em wanpela saveman long sait bilong famili na em i tok: “Mi save givim tok kaunsel long planti manmeri em ol i no save long hau ol inap pas gut gen wantaim poroman marit bilong ol. Taim ol pikinini i lusim ol, [ol papamama] i no save long ol bai toktok long wanem samting o wok bung wantaim long mekim wanem.” *

Yu ting kain samting olsem i kamap long marit bilong yu? Sapos olsem, i gat rot long yu inap pas gut gen wantaim poroman marit bilong yu. Pastaim, skelim sampela samting we inap mekim na yu no pas gut moa wantaim em.

RISEN NA YUPELA I NO PAS GUT MOA

Inap planti yia, yupela i tingting tasol long ol pikinini. Planti papamama i mekim olgeta samting bilong helpim ol pikinini, na ol i no mekim ol samting bilong strongim marit bilong ol yet. Ol i tingim tasol wok bilong ol olsem papa na mama na ol i no tingim wok bilong ol olsem maritman na maritmeri. Taim ol pikinini i no stap moa wantaim ol, long dispela taim tasol ol i save tingim wok bilong ol olsem maritman na maritmeri. Wanpela maritmeri i gat 59 krismas i tok: “Taim ol pikinini i stap, mipela i save wok bung wantaim long mekim ol samting. Tasol taim ol pikinini i lusim mipela, mi no wok bung moa wantaim man bilong mi.” Wanpela taim em i tokim man bilong em olsem, “Yumi pasim rot bilong narapela narapela.”

Sampela marit i no redi long bihainim senis long sindaun bilong ol. Buk Empty Nesting i tok: “Planti marit i pilim olsem ol i marit nupela.” Planti maritman na maritmeri i mekim wan wan wok bilong ol yet, na ol i pilim olsem ol i no gat wankain laik olsem poroman marit bilong ol, na ol i stap olsem ol rumeit.

Tasol yu ken amamas olsem i gat rot long abrusim dispela hevi na kisim amamas long senis i kamap long laip bilong yupela. Tok bilong Baibel inap helpim yupela. Yumi ken skelim ol stiatok bilong Baibel.

 SAMTING YU KEN MEKIM

Redi long nupela senis. Baibel i stori long samting em ol pikinini i save mekim taim ol i kamap bikpela, olsem: “Man i save lusim papamama.” (Stat 2:24) Yupela ol papamama i gat wok long trenim ol pikinini long kisim ol pasin we inap helpim ol taim ol i kamap bikpela. Taim yupela i holim dispela tingting, yupela bai amamas taim pikinini i lusim yupela.—Stiatok bilong Baibel: Mak 10:7.

Oltaim yupela bai i stap olsem papamama. Tasol nau yupela i no gat wok moa long skelim skelim wok ol i mekim; yupela i ken stap redi long putim yau na givim savetingting long ol. Dispela senis i opim rot long yupela inap pas gut yet wantaim ol pikinini na lusim bikpela haptaim moa long tingim gut poroman marit bilong yupela. *Stiatok bilong Baibel: Matyu 19:6.

Autim tingting bilong yu. Toktok wantaim poroman marit na tokim em long yu pilim olsem wanem long senis i kamap long laip bilong yupela, na putim yau taim em i kamapim tingting bilong em. Yu no ken les kwik na traim long pilim tingting bilong em. Em tru olsem sampela haptaim bai lus paslain long yu inap pas gut gen wantaim poroman marit bilong yu, tasol hatwok bilong yu bai karim gutpela kaikai.—Stiatok bilong Baibel: 1 Korin 13:4.

Wok bung wantaim long mekim ol nupela samting. Toktok long ol nupela samting em yutupela i laik mekim olsem tupela marit. Yutupela i bin lukautim gut ol pikinini, na dispela i bin helpim yutupela long kisim planti gutpela tingting na save. Olsem na yutupela i ken helpim ol narapela.—Stiatok bilong Baibel: Jop 12:12.

Strongim pasin laikim bilong yutupela. Tingim ol gutpela pasin bilong poroman marit we i bin kirapim yutupela long laikim narapela narapela. Tingim ol samting yupela i bin mekim na ol hevi yupela i bin winim kirap long taim yupela i marit na i kam inap long nau. Yutupela inap i stap amamas long nau tu. Sapos yutupela i wok bung wantaim, yutupela inap mekim marit bilong yutupela i kamap gutpela moa na strongim gen pasin laikim em yutupela i bin i gat long pastaim.

^ par. 4 Toktok i kam long buk Emotional Infidelity.

^ par. 12 Sapos pikinini i stap yet wantaim yupela, orait yupela i mas tingim olsem yupela i stap wantaim poroman marit olsem “wanpela bodi tasol.” (Mak 10:8) Ol pikinini i save stap bel isi taim ol i lukim olsem papamama i pas gut wantaim.