HATWOK BILONG EN

  • Wok mani bilong Papa i mekim na famili bilong yu i mas i go long narapela ples.

  • Bes pren bilong yu bai i go long narapela ples.

  • Bikpela brata o susa bilong yu i lusim haus bikos em bai marit.

Bai yu mekim wanem taim ol kain senis i kamap?

Long taim bilong bikpela win na ren samting, wanpela diwai inap sanap strong yet sapos em i bihainim ron bilong win. Olsem tasol, maski yu no inap bosim ol samting i kamap long laip bilong yu, bai yu redi long mekim ol senis. Paslain long yumi stori long hau yu inap mekim olsem, skelim sampela samting yu mas save long en.

SAMTING YU MAS SAVE LONG EN

Oltaim ol senis i kamap. Baibel i kamapim wanpela tok i tru long ol man, em i tok: “Taim nogut i save painim yumi olgeta.” (Saveman 9:11) Yumi olgeta i save lukim truim bilong dispela tok. Tru, i no olgeta samting i kamap long yumi i nogut. Na sampela senis em pastaim yu no amamas long en, ating bihain ol gutpela samting i kamap long dispela. Tasol planti man i wok strong long bihainim wanpela kain pasin taim ol senis i kamap. Maski ol dispela senis i gutpela o nogut, ol i pilim olsem i hatwok long ol i mekim ol senis long laip bilong ol.

Ol tineja i save bel hevi na tingting planti long ol senis i kamap. Bilong wanem? Wanpela yangpela man Alex * i kolim wanpela risen na i tok: “Tingting na laik bilong mipela i wok long senis, na taim ol arapela senis i kamap dispela i givim bikpela hevi moa long mipela.”

Narapela risen em: Taim ol man i bikpela pinis i bungim wanpela hevi, ol i save tingim hau ol i bin karim wankain hevi long bipo. Tasol taim hevi i bungim ol yangpela, ol i no save hau ol bai karim dispela hevi.

Yu inap redi long mekim ol senis. Sapos yu redi long mekim ol senis, dispela bai helpim yu long winim ol hevi na amamas long senis i kamap. Man i save bihainim dispela pasin bai sanap strong long taim bilong hevi, na em bai luksave long ol gutpela samting i kamap long dispela. Ol yangpela i redi long mekim ol senis, ol i no save kisim drak o alkohol long taim ol i bel hevi.

 SAMTING YU KEN MEKIM

Tingim samting i kamap. I tru olsem yu laik bosim olgeta samting long laip bilong yu, tasol yu no inap tru long mekim olsem. Ol pren bilong yu bai i go stap long narapela ples o marit, ol bratasusa bilong yu bai i go bikpela na lusim haus, sampela samting inap kamap na famili bilong yu i muv i go long narapela ples, na nau yu mas lusim ol pren bilong yu na ples yu save gut long en. I gutpela long tingim samting i kamap na no ken larim pasin bilong bel hevi i daunim yu.—Stiatok bilong Baibel: Saveman 7:10.

Tingim samting bai kamap bihain. Sapos yu tingim ol samting i kamap bipo, dispela i olsem yu draivim kar, tasol yu lukluk long mira i soim ol samting i stap baksait. Sampela taim i gutpela long sekim dispela mira, tasol yu mas lukluk na tingim ol samting i stap long rot em yu bai go long en. Wankain samting i save kamap taim yu bungim hevi. Tingim ol samting bai kamap long bihain. (Sindaun 4:25) Olsem, yu putim wanem mak long winim long mun antap, o 6-pela mun bihain?

Tingim ol gutpela samting i kamap. Yangpela meri Laura i tok: “Pasin bilong yu em bikpela samting, em inap helpim yu long tingim ol gutpela samting i kamap long ol senis.” Yu inap long raitim wanpela gutpela samting i painim yu taim senis i kamap long laip bilong yu?—Stiatok bilong Baibel: Saveman 6:9.

Yangpela meri Victoria i tingim taim em i stap tineja na ol pren bilong em i go long ol narapela ples, em i tok: “Mi pilim olsem mi stap wanpis, na mi ting olsem em bai gutpela sapos ol dispela senis i no bin kamap. Tasol nau mi luksave olsem taim ol senis i kamap, dispela i helpim yumi long kisim tingting bilong man i bikpela pinis. Na tu, mi inap long painim ol gutpela pren.”—Stiatok bilong Baibel: Sindaun 27:10.

Sapos yu tingim ol samting i kamap bipo, dispela i olsem yu draivim kar, tasol yu lukluk long mira i soim ol samting i stap baksait

Helpim ol narapela: Baibel i tok: “Yupela i no ken tingim ol samting bilong yupela yet tasol, nogat. Yupela i mas tingim tu ol samting bilong ol arapela.” (Filipai 2:4) Wanpela gutpela rot bilong lusim tingting long ol hevi bilong yu em long helpim ol narapela long taim ol i bungim hevi. Anna i gat 17 krismas i tok: “Taim mi go bikpela, mi luksave olsem taim mi helpim wanpela i gat wankain hevi olsem bilong mi o hevi bilong em i winim mi, dispela i mekim mi amamas!”

^ par. 11 Mipela i bin senisim sampela nem long dispela atikol.