• Yu pasim tok long kisim gutpela kaikai, tasol yu lukim kontena aiskrim na yu laik stret long kaikai.

  • Yu pasim tok long lusim smok, tasol wanpela pren bilong yu i save long dispela i givim sigaret long yu.

  • Yu plen long eksasais tude, tasol yu mas painim su bilong yu na yu pilim olsem em bikpela wok tru!

Yu luksave long samting i wankain long ol dispela stori? Planti taim, ol samting i painim ol man i soim olsem ol samting yumi mekim na ol man yumi bung wantaim inap helpim yumi long senisim ol pasin bilong yumi na kisim ol gutpela pasin.

STIATOK BILONG BAIBEL: “Man i gat gutpela tingting, em i save olsem, hevi i laik kamap long em na em i abrusim. Tasol man i no gat tingting, em i lukim trabel i stap long rot bilong en, na em i go na bungim na karim hevi.”Sindaun 22:3.

Baibel i tokim yumi long tingim ol samting bai kamap bihain. Taim yumi holim dispela tingting, bai yumi wok strong long bihainim ol gutpela pasin, na abrusim ol man na ol samting we inap kirapim yumi long mekim ol pasin em yumi laik senisim. (2 Timoti 2:22) Poin em olsem, yumi mas mekim ol gutpela disisen.

Redi gut na wok strong moa long sakim ol pasin yu bin senisim

SAMTING YU KEN MEKIM

  • Wok strong moa long sakim ol pasin yu bin senisim. Olsem, sapos yu laik lusim ol kaikai we inap bagarapim helt bilong yu, no ken putim ol dispela kaikai long kitsen. Long dispela rot, bai yu wok strong long senisim ol pasin bilong yu na winim ol mak yu putim.

  • Redi gut na dispela bai helpim yu. Olsem, sapos yu plen long eksasais long moning, orait long nait paslain long yu slip yu mas putim ol klos bilong eksasais arere long bet. Taim yu redi gut, dispela bai helpim yu long winim ol mak yu putim.

  • Makim ol gutpela poroman. Yumi inap bihainim pasin bilong ol man yumi save poroman wantaim. (1 Korin 15:33) Olsem na no ken poroman tumas wantaim ol man i save bihainim ol pasin em yu wok strong long senisim, na painim ol poroman husat i save mekim ol pasin em yu laik kisim.