Ating yu laik senisim olgeta pasin bilong yu long wankain taim. Yu tok, ‘Dispela wik bai mi lusim smok, mi no inap swea, lusim pasin bilong slip leit, eksasais, kisim ol gutpela kaikai, na ringim ol bubu bilong mi.’ Tasol sapos yu laik inapim olgeta mak yu putim long wankain taim, yu no inap tru long winim wanpela mak.

STIATOK BILONG BAIBEL: “Ol man i gat gutpela tingting i save daunim ol yet.”Sindaun 11:2.

Man i gat gutpela tingting i save holim stretpela tingting. Em i luksave olsem em i mas yusim gut taim na strong bilong em, na ol samting em i gat bilong mekim ol senis. Olsem na isi isi em i senisim ol pasin bilong em, na em i no hariap long mekim ol dispela senis.

Sapos yu laik inapim olgeta mak yu putim long wankain taim, yu no inap tru long winim wanpela mak!

SAMTING YU KEN MEKIM

Tingim wanpela o tupela pasin yu laik senisim. Yu ken mekim ol dispela samting:

  1. Raitim tupela lista. Fes lista, raitim ol gutpela pasin em yu laik wok strong long kisim, na long seken lista raitim ol pasin em yu mas senisim. Yu ken raitim planti samting em yu inap tingim.

  2. Skelim ol lista na raitim namba arere long ol pasin em nau yu laik senisim, na ol pasin yu bai senisim long bihain.

  3. Makim wanpela o tupela pasin long lista, na tingim ol samting yu inap mekim bilong senisim ol dispela pasin. Bihain, makim ol narapela pasin long lista na bihainim wankain pasin.

Bilong senisim ol pasin bilong yu hariap, mekim wanpela gutpela pasin na bai em i kisim ples bilong wanpela pasin yu laik senisim. Ating long lista bilong ol pasin yu laik senisim, yu no laik lusim bikpela haptaim long lukim TV, na long lista bilong ol gutpela pasin, yu laik painim taim bilong toktok wantaim ol pren na wanfamili. Yu inap tok: ‘Olgeta de, taim mi pinis long wok na go bek long haus, mi mas ringim wanpela pren o wanfamili, na mi no ken hariap long onim TV.’