Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Kirap!  |  No. 3 2017

 FRAN PES STORI | YU TING TRU TRU BAIBEL I KAM LONG GOD

Baibel​—Olgeta Tok i Stret

Baibel​—Olgeta Tok i Stret

Stret Wantaim Saiens

BAIBEL i no buk bilong Saiens, tasol stori bilong en i stret long sait bilong weda na hau bodi bilong man i kamap. Yumi ken skelim sampela eksampel.

WEDA—HAU REN I KAMAP

WEDA

Baibel i tok: “[God] i save mekim wara i go antap na tanim i kamap ren. Orait na dispela ren i save lusim ol klaut na pundaun long graun.”—Jop 36:27, 28.

Baibel i stori long 3-pela samting i save kamap na bai ren i pundaun. God yet i wokim san na em i yusim hat bilong san long “mekim wara i go antap” long rot bilong (1) evaporation—san i hatim wara na em i kamap olsem smok na i go antap. Long rot bilong (2) condensation—wara i go antap olsem smok, kamapim ol klaut, na klaut i kamap hevi na pundaun olsem ren o sno. Ol i kolim dispela olsem (3) precipitation. Long nau, ol saveman bilong weda i no kliagut long olgeta samting i insait long wok bilong kamapim ren. Baibel i tok: “Yumi olgeta i no save olsem wanem ol klaut i save kamap bikpela na karamapim skai.” (Jop 36:29) Krieta i save long olsem wanem ren i save kamap na em i stiaim man long raitim stret stori bilong en long Baibel. Krieta i kamapim dispela stori paslain long ol saveman i painimaut na stori long dispela samting.

OL JIN​—BEBI I KAMAP

OL JIN

King Devit em man bilong raitim Baibel, na em i tok long God olsem: “Yu lukim mi taim mama i no karim mi yet. Mi no kamap yet long graun, tasol yu raitim pinis long buk bilong yu.” (Song 139:16) Devit i raitim dispela tok long stail bilong poem, na i olsem laip bilong bebi i bihainim plen i stap pinis long wanpela “buk.” Yumi kirap nogut olsem Devit i raitim dispela tok klostu 3,000 yia i go pinis!

Long yia 1850 samting, Gregor Mendel em wanpela saveman bilong Ostria, em i painimaut long ol lo bilong ol jins. Long Epril 2003, ol saveman i pinisim wok painimaut long ol jin long bodi bilong man—ol jin i gat olgeta infomesen bilong stiaim ol samting i kamap long bodi bilong bebi. Ol saientis i tok ol jin i kain olsem dikseneri i gat ol leta em ol i bung na kamapim narapela narapela tok. Ol dispela tok i stiaim wok bilong ol jin long hau ol wan wan hap bilong bodi i kamap—olsem kru, lewa, waitlewa, na ol han na lek—na olgeta i gro long wankain taim. Ol saientis i kolim ol jin olsem “buk bilong laip.” Olsem wanem Devit inap raitim tok i stret? Em i tok: “Spirit bilong Bikpela i autim tok long maus bilong mi. Em i givim mi ol toktok long tokim yupela.” *2 Samuel 23:2.

 Ol Tok Profet i Stret

I HATWOK tru long save long wanem taim na olsem wanem ol gavman na taun bai kamap o pundaun. Tasol Baibel i tok profet na stori gut tru long olsem wanem bagarap bai painim ol strongpela gavman na ol taun. Yumi ken skelim 2-pela eksampel.

BABILON I PUNDAUN NA BAGARAP

Babilon bilong bipo em strongpela gavman i bin bosim hap wes bilong Esia inap planti handret yia. Em i bikpela taun tru winim olgeta narapela taun. Maski i olsem, klostu 200 yia paslain, God i kirapim Aisaia long tok profet olsem Sairus bai kam na daunim Babilon na i no gat man bai i stap long dispela taun. (Aisaia 13:17-20; 44:27, 28; 45:1, 2) Yu ting dispela samting i kamap tru?

HISTORI

Long Oktoba 539 B.C.E., insait long wanpela nait tasol Bikpela King Sairus i go pait na daunim Babilon. Bihain, i no gat man i lukautim ol han wara bilong dispela taun, olsem na ol i drai. Long 200 C.E., i no gat man i stap long dispela taun. Long nau, ol pipia ston bilong taun tasol i stap. Olsem Baibel i tok profet, Babilon i “bagarap olgeta na i no gat man i stap long en.”—Jeremaia 50:13.

Olsem wanem man bilong raitim Baibel inap kisim stretpela save long histori? Baibel i tok: “God i laik bagarapim kantri Babilon, olsem na long samting olsem driman em i givim ol dispela tok long Aisaia, pikinini bilong Emos.”—Aisaia 13:1.

NINEVE “I KAMAP PLES DRAI NATING”

Ninive em biktaun bilong Asiria, na ol haus bilong dispela taun i gat kain kain stail. Dispela taun i gat ol bikpela strit, ol naispela gaden, ol tempel, na ol bikpela haus king. Maski i olsem, profet Sefanaia i tok dispela taun bai kamap “ples drai nating na bai i no gat man i stap long en.”—Sefanaia 2:13-15.

Long yia 632 B.C.E., ol Babilon na ol Midia i go pait na daunim tru Ninive. Wanpela wok painimaut i tok “inap 2500 yia olgeta ol man i no toktok moa long dispela taun.” Inap sampela haptaim, ol man i holim tupela tingting olsem tru tru taun Ninive i bin stap o nogat! Long yia 1850 samting, ol saveman i digim graun na lukim ol pipia ston bilong Ninive. Long nau, ol pipia ston bilong dispela taun i bruk i go liklik liklik, na ol man i kisim sampela hap ston bilong en. Olsem na Global Heritage Fund i tok: “Ating olgeta samting bilong Ninive bilong bipo bai lus gen.”

Olsem wanem Sefanaia inap kisim kain save olsem? Em i tok, “Bikpela i givim dispela tok long [em].”—Sefanaia 1:1.

 Baibel i Bekim Ol Bikpela Askim

BAIBEL i givim ol gutpela bekim long ol bikpela askim. Skelim ol dispela eksampel.

WAI NA PASIN NOGUT NA HEVI I PULAP TRU LONG GRAUN?

Planti skripsa long Baibel i stori long pasin nogut na pen na hevi. Baibel i tok

 1. “Sampela bikman i wok long daunim ol arapela manmeri na mekim nogut long ol.”Saveman 8:9.

  Ol lida i sot long save na ol i bihainim pasin korapsen, na dispela i kamapim planti pen na hevi.

 2. “Taim nogut i save painim yumi olgeta.”Saveman 9:11.

  Taim nogut, kain olsem bikpela sik, eksiden, o disasta, inap painim olgeta kain man, long olgeta kain hap, na long olgeta kain taim.

 3. “Long rot bilong wanpela man tasol sin i kamap long graun. Na sin i bringim dai i kam.”Rom 5:12.

  Taim God i wokim fes man na meri, ol i no gat sin na dai i no inap painim ol. “Sin i kamap long graun” taim ol yet i sakim tok bilong Krieta bilong ol.

Baibel i stori long risen bilong pen na hevi. Na tu, em i tok promis olsem God bai pinisim olgeta pasin nogut, na “mekim drai aiwara i stap long ai bilong ol [manmeri], na bai i no gat dai moa, na ol bai i no bel hevi na krai moa, na ol bai i no inap pilim pen gen.”—Revelesen 21:3, 4.

WANEM SAMTING I KAMAP TAIM YUMI DAI?

Baibel i kamapim olsem taim man i dai, em i no inap moa long tingting o mekim wok. Saveman 9:4, 5 i tok: “Ol man i gat laip . . . i save bai ol i dai. Tasol ol man i dai pinis, ol i no inap save long wanpela samting.” Taim yumi dai, yumi “no inap mekim olgeta samting [yumi] bin tok long mekim.” (Song 146:4) Dispela i makim olsem taim yumi dai, kru bilong yumi tu i stop long wok—yumi no inap tingting, pilim wanpela samting, o mekim wanpela wok.

Baibel i stori tu long gutpela samting bai painim ol man i dai pinis. Taim ol man i dai, i olsem ol i slip, na Baibel i tok ol bai kirap bek long dispela slip.—Hosea 13:14; Jon 11:11-14.

YUMI STAP LAIP BILONG MEKIM WANEM?

Baibel i tok, God Jehova i wokim man na meri. (Stat 1:27) Baibel i kolim fes man, Adam, olsem “pikinini bilong God.”  (Luk 3:38) Papa long heven i wokim yumi bilong mekim sampela wok​—yumi inap kamap pren bilong em, stap amamas, na stap oltaim long graun. Olgeta man i gat laik long kisim save long God. Baibel i tok: “Ol man i hangre long kisim save long God, ol i ken amamas.”—Matyu 5:3.

Baibel i tok: “Ol man i harim tok bilong God na bihainim, ol i ken amamas!” (Luk 11:28) Baibel i skulim yumi long God, na tu, em i helpim yumi long i stap amamas long nau na kisim ol blesing long bihain.

God na Yu

PLANTI milion man i skelim ol tok bilong Baibel, na ol i pilim olsem Baibel i no wanpela buk nating bilong bipo. Ol i bilip olsem God i kamapim ol tok bilong Baibel. God i yusim ol tok bilong Baibel long toktok wantaim ol man—na yu tu! God i invaitim yu long kisim save long em na kamap pren bilong em. Baibel i tok: “Yupela i mas i go klostu long God, na em bai kam klostu long yupela.”—Jems 4:8.

Taim yu stadi long Baibel, yu inap kisim save long ol gutpela samting. Wankain olsem yu ritim buk na yu kisim save long tingting bilong man i raitim buk, taim yu ritim Baibel yu inap kisim save long tingting bilong God, em Man i bin kamapim ol tok bilong Baibel. Yu inap kisim save long tingting bilong Krieta bilong yu! Na tu, Baibel i tokaut long:

 • Nem bilong God, na ol gutpela pasin bilong em.

 • Samting God i tingting pinis long ol man bai mekim.

 • Olsem wanem yu inap pas gut wantaim God.

Yu laik kisim sampela save moa? Ol Witnes Bilong Jehova bai amamas long helpim yu. Ol inap stretim rot bilong yu long mekim fri Baibel stadi. Dispela inap helpim yu long pas gut moa wantaim Man i kamapim ol tok bilong Baibel, em God Jehova.

Dispela atikol i stori long sampela samting i soim klia olsem God yet i kamapim ol tok bilong Baibel. Bilong kisim sampela save moa, lukim sapta 2 bilong buk Tru Tru Baibel i Tok Wanem? em ol Witnes Bilong Jehova i bin wokim na i stap long www.jw.org/tpi, o skenim dispela kod

Yu inap lukim tu vidio Husat i Kamapim Ol Tok Bilong Baibel? i stap long www.jw.org/tpi

Lukim het tok PABLIKESEN > OL VIDIO

^ par. 10 Baibel i kolim God long nem tru bilong em, Jehova.​—Song 83:18.NW