Piksa bilong ol ensel i stap long ol buk, ol stetiu samting, na ol muvi. Ol ensel i husat, na ol i mekim wanem wok?

Ol ensel i husat?

BAIBEL I TOK

 

Paslain long God i wokim yunives na fes man na meri, em i wokim ol narapela samting i gat laip. Ol i gat bikpela strong moa winim ol man, na ol i stap long wankain ples olsem God—em ples ol man i no inap lukim long ai na ol i no inap go long en. (Jop 38:4, 7) Baibel i kolim ol dispela samting i gat bikpela strong olsem “ol spirit” na “ol ensel.”—Song 104:4, NW. *

I gat hamas ensel? I gat planti tru. Ol ensel i sanap raunim sia king bilong God em “planti 10 tausen taims planti 10 tausen na planti tausen taims planti tausen.” (Revelesen 5:11) Sapos dispela em namba tru bilong ol ensel, orait namba bilong ol ensel em inap planti handret milion!

“Mi lukim . . . planti ensel, ol i sanap raunim sia king . . . . Namba bilong ol ensel em planti 10 tausen taims planti 10 tausen na planti tausen taims planti tausen.” —Revelesen 5:11.

Ol ensel i mekim wanem wok long bipo?

BAIBEL I TOK

 

Ol ensel i mekim wok olsem ol mausman bilong God. * Na tu, God i yusim ol long wokim ol mirakel. Kain olsem: God i salim wanpela ensel long givim blesing long Abraham na stopim em long givim pikinini bilong em Aisak olsem ofa. (Stat 22:11-18) Wanpela ensel i kamap long Moses olsem paia namel long diwai, na em i givim tok bilong helpim planti manmeri long abrusim bagarap. (Kisim Bek 3:1, 2) Taim ol birua i tromoi Daniel i go daun long hul bilong ol laion, “God i bin salim ensel bilong en i kam na i pasim maus bilong ol laion.”—Daniel 6:22.

“Ensel bilong Bikpela i kamap long [Moses] olsem paia i kirap namel long ol han bilong wanpela liklik diwai.” —Kisim Bek 3:2

 Ol ensel i mekim wanem wok long nau?

BAIBEL I TOK

 

Yumi no inap save long olgeta wok ol ensel i mekim long nau. Tasol Baibel i kamapim olsem ol i helpim ol man i gat gutpela bel long kisim sampela save moa long God.—Aposel 8:26-35; 10:1-22; Revelesen 14:6, 7.

Jehova i givim driman long bilipman Jekop na em i lukim ol ensel i kam daun na i go antap long wanpela “lata”—as bilong lata i stap long graun na het bilong en i go antap long heven. (Stat 28:10-12) Long dispela driman, ating Jekop i kisim wankain tingting olsem yumi—God Jehova i save salim ol ensel i kam long graun bilong mekim wok, na helpim ol man husat i stap gut long God na ol i nidim helpim.—Stat 24:40; Kisim Bek 14:19; Song 34:7.

“Wanpela lata, as bilong en i stap long graun na het bilong en i go antap long heven. Na ol ensel bilong God i wokabaut i go antap na i kam daun long dispela lata.”—Stat 28:12.

^ par. 6 Baibel i tok sampela ensel i bikhet long wok bos bilong God, na ol i kisim nem olsem “ol spirit nogut.”—Luk 10:17-20.

^ par. 11 Tok Hibru na tok Grik ol i yusim long Baibel long kolim “ensel” i makim tu “mausman.”