Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 Fran Pes Stori | Yu Ting Tru Tru Baibel I Kam Long God?

Baibel​—⁠Yu Ting “God Em i As Bilong Olgeta Tok” Bilong En?

Baibel​—⁠Yu Ting “God Em i As Bilong Olgeta Tok” Bilong En?

YU BILIP olsem Baibel em buk i kam long God? O, em buk i kamapim tingting bilong ol man?

Ol man husat i tok ol i Kristen, ol i tok pait long dispela samting. Long 2014, wanpela wok painimaut (Gallup poll) long Amerika i soim olsem planti Kristen i wanbel olsem “i gat sampela samting i soim olsem God i kamapim ol tok bilong Baibel.” Tasol wanpela long olgeta 5-pela 5-pela bilong ol i tok Baibel i kamapim “ol stori nating bilong bipo, ol tumbuna stori, histori, na tingting bilong ol man.” Dispela tok pait i soim olsem planti manmeri i paul long husat tru i kamapim ol tok bilong Baibel maski Baibel yet i tok: “God em i as bilong olgeta tok i stap long Rait Holi.” Orait nau yumi ken skelim gut dispela hap tok.—2 Timoti 3:16.

“GOD EM I AS BILONG OLGETA TOK I STAP LONG RAIT HOLI”

Baibel i gat 66 liklik buk, na 40 narapela narapela man i raitim insait long 1,600 yia. Tasol sapos ol man i raitim Baibel, olsem wanem na “God em i as bilong olgeta tok” bilong en? Dispela hap tok, “God em i as bilong olgeta tok,” i makim olsem God yet i kamapim olgeta tok bilong Baibel. Baibel i tok: “Holi spirit i kirapim ol long autim ol tok God yet i bin givim long ol.” (2 Pita 1:21) Holi spirit em strong bilong God na em samting yumi no inap lukim long ai bilong yumi. God i yusim dispela spirit long givim ol tok long ol man i raitim ol buk bilong Baibel. Dispela i wankain long bisnisman i toktok na sekreteri i raitim ol tok. Ol tok i stap long pas em ol tok bilong man i toktok, na i no bilong man i raitim.

God i givim ol tok long sampela man long rot bilong wanpela ensel. Sampela i kisim ol tok bilong God long rot bilong visen. Ol narapela i kisim tok bilong God long rot bilong driman. Sampela taim God i larim ol man long yusim toktok bilong ol yet long kamapim ol tingting bilong em, na sampela taim em yet i kolim ol tok ol i mas raitim. Maski ol i kisim ol tok bilong God long wanem rot, ol i kamapim ol tingting bilong God na i no bilong ol yet.

Wai na yumi ken bilip olsem God i stiaim ol man long raitim Baibel? Yumi ken skelim 3-pela samting i soim klia olsem God i kamapim ol tok bilong Baibel.