Yu ting Baibel i kam long God? O em i kamapim tingting bilong ol man?

Dispela nius “Kirap!” i skelim 3-pela evidens i soim klia olsem tru tru Baibel i kam long God.