Emily: “Mi putim fok i go daun, long wanem, mi pilim sik. Maus bilong mi i skrap na tang bilong mi i solap. Bihain mi pilim airaun na mi hatwok long pulim win. Na han na nek bilong mi i go ret na ol liklik buk i kamap. Mi save olsem mi mas mekim sampela samting bilong helpim mi yet, tasol mi mas hariap long go long haus sik!”

PLANTI man i save amamas long kaikai. Tasol sampela man i abrusim sampela kaikai bikos ol i tingim ol dispela kaikai olsem birua bilong ol. Olsem Emily em yumi stori pinis long en, ol i sik taim ol i kisim dispela kaikai. Emily i gat sik em ol i kolim anaphylaxis, em sik nogut tru we inap kilim man i dai. Tasol i no olgeta sik bilong kaikai i bikpela sik tru.

Insait long sampela yia nau, ol ripot i soim olsem planti man i gat sik bilong kaikai na bel i no laikim kaikai. Tasol sampela wok painimaut i soim olsem liklik namba bilong lain husat i tok ol i kisim sik long kaikai i bin go lukim ol dokta na ol i tok tru tru ol i gat dispela sik.

Sik Bilong Kaikai i Makim Wanem?

Savemeri Jennifer J. Schneider Chafen, em gopas bilong wanpela lain saientis i raitim wanpela ripot long nius The Journal of the American Medical Association. Ol i tok: “Yumi no inap kolim stret wanem samting i kamapim dispela sik.” Tasol planti saveman i ting imiun sistem bilong ol man i mekim na taim ol i kisim wanpela kain kaikai, nau sik i painim ol.

Taim man i kisim wanpela kaikai na em i sik, dispela i makim olsem imiun sistem bilong em i sakim marasin protin long dispela kaikai. Bilong daunim protin na bai bodi i kamap orait gen, imiun sistem i save kamapim wanpela marasin em ol i kolim Immunoglobulin E. Na bihain taim man i kisim gen wankain kaikai, dispela marasin inap kamapim sampela marasin kemikal olsem histamine bilong helpim bodi.

Dispela marasin histamine i save helpim tru wok bilong imiun sistem bilong yumi. Yumi no save long risen, tasol bodi bilong yumi i save wokim marasin Immunoglobulin E na histamine. Dispela i mekim na hariap tru man i sikirapim skin na skin i ret samting taim em i kisim kaikai i gat protin em bodi i no laikim.

Dispela em risen na taim yu kisim wanpela nupela kaikai, yu no inap pilim sik, tasol bihain taim yu kisim dispela kaikai gen, skin bilong yu bai sikirap na yu sotwin samting.

Bel i No Laikim Kaikai i Makim Wanem?

Ol hevi i painim man long taim em i kisim sik bilong kaikai, planti taim wankain samting i painim ol man em bel bilong ol i no laikim wanpela kaikai. Tasol samting i narakain em olsem, man i kisim sik bilong kaikai, long wanem, imiun sistem bilong em i no laikim protin. Bodi bilong dispela man i no inap brukim kaikai bikos i nogat ol marasin enzyme long bodi o i gat sampela marasin long kaikai we bodi i no inap long brukim. Olsem, sampela  man i no inap kisim kaikai i gat milk long en, long wanem, bodi i no kamapim ol marasin enzyme bilong brukim ol suga i stap long milk.

Ol man husat i gat hevi bilong bel i no laikim kaikai inap kisim ol kaikai, tasol ol i mas skelim hamas kaikai ol i kisim. Long wanem, imiun sistem bilong ol i no sakim protin bilong kaikai, nogat, bodi bilong ol i hatwok long brukim kaikai. Olsem na i gutpela ol i skelim ol bai kaikai bikpela o liklik hap tasol bilong dispela kaikai. Sapos ol i kisim bikpela hap bilong kaikai, ating nau ol bai sik. Dispela i narakain long ol man i gat sik bilong kaikai. Ol i no inap long kisim liklik hap bilong kaikai we i stap olsem birua bilong ol bikos dispela inap kamapim bikpela bagarap long bodi, na tu, ol inap dai.

Wanem Ol Mak Bilong Ol Dispela Sik?

Sapos yu gat sik bilong kaikai, bai yu traut, pekpek wara, nek, ai na tang bilong yu bai solap, skin bilong yu bai ret na i sikirap na ol liklik sua bai kamap. Na sampela taim yu inap sik nogut tru olsem bai yu airaun na pundaun, blut presa bai go daun, na yu inap kisim hat atek. Na sapos yu no kisim helpim hariap, yu inap dai.

Em tru olsem olgeta kain kaikai inap mekim man i sik. Tasol planti man i sik taim ol i kisim ol dispela kaikai: milk, kiau, pis, pinat, bin, galip, wit, na kuka na sel pis samting. Ol man i gat kain kain krismas taim ol i kisim sik bilong kaikai. Ol wok painimaut i soim olsem ol pikinini inap kisim sik bilong kaikai sapos papamama o wanpela bilong tupela i gat dispela sik. Tasol planti bilong ol dispela pikinini i no kisim moa dispela sik taim ol i go bikpela.

Taim bel bilong man i no laikim wanpela kaikai dispela i no bikpela hevi tumas olsem bilong man i kisim sik bilong kaikai. Sampela mak bilong soim olsem bel i no laikim kaikai em olsem: bel i solap na i pen, win i pulap long bel, het i pen, skin i sikirap, pilim taiet, na yu tingting planti long sik bilong yu. Man inap bungim ol dispela hevi sapos em i kisim ol kaikai i gat suga, yis, wit, alkohol, milk, na sis samting.

Kisim Helpim na Daunim Sik

Sapos yu ting olsem yu sik long kisim wanpela kaikai o bel bilong yu i no laikim wanpela kaikai, ating i gutpela yu go lukim wanpela dokta i save gut long helpim ol man i gat dispela sik. Yu yet i no ken tambu long kisim sampela kain kaikai, long wanem, dispela inap mekim na bodi i no kisim sampela marasin em i nidim.

I no gat wanpela marasin stret bilong pinisim ol sik i save kamap long taim man i kisim kaikai bodi i no laikim. Bilong daunim dispela sik, yu mas abrusim ol kaikai we inap mekim yu sik. * Tasol sapos sampela taim yu sik, long wanem, bel i no laikim kaikai orait yu inap kisim liklik hap tasol bilong dispela kaikai o larim sampela haptaim i lus pastaim na bihain yu ken kaikai gen. Sampela taim ol man i kisim dispela sik i mas sakim dispela kaikai olgeta o inap sampela haptaim, em i ken mekim olsem sapos sik bilong en i go bikpela.

Olsem na sapos yu gat sik bilong kaikai o bel bilong yu i no laikim wanpela kaikai, orait yu bai amamas long save olsem planti man i gat ol dispela hevi i save long rot bilong lukautim ol yet. Na ol inap long kisim ol arapela gutpela kaikai we i no save givim hevi long ol.

^ par. 19 Ol dokta i tok i gutpela sapos man i gat dispela sik i karim wanpela kain spesel tiub i gat marasin adrenalin (epinephrine), na taim sik bilong kisim kaikai i kamap long em orait em i ken givim sut long em yet na dispela bai helpim em. Sampela saveman i tok ol pikinini i gat dispela sik i mas pasim wanpela kain teg long han o holim wanpela pepa bilong toksave long ol tisa na ol man i save lukautim ol na bai ol i ken save long sik bilong ol.