MAKIM WANEM SAMTING

Gutpela pasin em ol lo yu yet i makim bilong bihainim. Yu strong long bihainim onest pasin long olgeta samting yu mekim? Sapos olsem, ating yu bai skulim ol pikinini long bihainim dispela stretpela pasin.

Ol gutpela pasin inap makim tu ol stretpela pasin yu laik mekim. Olsem, man i bihainim stretpela pasin i save wok hat, mekim pasin fea, na tingim ol narapela—em ol gutpela pasin man i gat taim em i yangpela yet.

STIATOK BILONG BAIBEL: “Skulim pikinini bilong yu long bihainim gutpela pasin, na em bai i wokabaut long dispela rot inap long em i lapun tru.”—Sindaun 22:6.

WAI NA EM I BIKPELA SAMTING

Long taim ol man i yusim teknoloji, stretpela pasin i bikpela samting. Karyn, em wanpela mama i tok: “Pasin na tingting nogut i stap long mobail na yu inap lukim long kain kain taim. Ol pikinini inap sindaun klostu long yumi na lukluk long ol piksa nogut!”

STIATOK BILONG BAIBEL: “Ol man i bikpela pinis . . . ol i lainim gut tingting bilong ol long kliagut long wanem samting i stret na wanem samting i no stret.”—Hibru 5:14.

Stretpela pasin i bikpela samting. Dispela i makim ol liklik samting yumi mekim (olsem tok “plis” na “tenkyu”) na soim olsem yumi tingim ol narapela—em pasin planti manmeri i no bihainim bikos ol i laikim tumas teblet na mobail samting na ol i no tingim ol narapela.

STIATOK BILONG BAIBEL: “Ol pasin yupela i laik bai ol man i mekim long yupela, yupela i mas mekim wankain pasin long ol.”—Luk 6:31.

SAMTING YU KEN MEKIM

Kamapim klia stretpela pasin yu laik bihainim. Wok painimaut i soim olsem ol tineja inap abrusim maritpasin paslain long ol i marit sapos papamama i tokaut klia olsem dispela pasin i no stret.

SAMPELA ROT: Tingim sampela samting i kamap nau tasol na stori long stretpela pasin. Olsem, sapos nius i stori long pasin birua namel long wanpela lain, yu inap tok: “Em samting nogut long sampela man i kamapim kain pasin belhat long ol narapela man. Yu ting wai na ol man i kamap olsem?”

“I hatwok tru long pikinini i makim stretpela pasin na pasin nogut sapos ol yet i no save long wanem pasin i stret na wanem pasin i nogut.”—Brandon.

Skulim ol long stretpela pasin. Ol yangpela pikinini tu inap lain long tok plis na tenkyu na soim pasin bilong tingim ol narapela. Buk Parenting Without Borders i tok: “Sapos planti taim ol pikinini i tingim olsem ol i hap bilong wanpela grup na ol i no stap ol yet—famili, skul, komiuniti—ol bai redi long helpim olgeta, na i no tingim ol yet.”

SAMPELA ROT: Makim wok ol pikinini bai mekim bambai dispela inap helpim ol long save olsem em i bikpela samting long helpim ol narapela.

“Sapos ol pikinini i lain long mekim ol wok long nau, ol i no inap tingting planti taim ol i stap ol yet. Ol bai lain pinis long mekim wok na dispela bai kamap pasin bilong ol.”—Tara.