12-pela Rot Bilong Famili i Stap Amamas

Planti taim yumi harim stori long ol hevi i kamap insait long ol famili. Tasol ol famili i stap amamas i mekim wanem?

  • Namel long yia 1990 na 2015, ol man i kisim divos long Amerika em ol i winim 50 krismas, namba bilong ol i go antap tupela taim. Na ol manmeri em ol i winim 65 krismas, namba bilong ol i go antap tripela taim.

  • Ol papamama i tingting planti: Sampela saveman i tok, oltaim tok amamas long pikinini, tasol ol narapela i tok bosim strong pikinini na bai yu helpim em.

  • Ol yangpela i kamap bikpela man na meri, tasol ol i no gat save ol i nidim bilong i stap amamas.

Maski i olsem, tru tru . . .

  • Ol gutpela samting inap kamap long marit na em i bilong i stap oltaim.

  • Ol papamama i ken lain long stretim pikinini bilong ol wantaim pasin laikim.

  • Ol yangpela i ken kisim save ol i nidim taim ol i kamap bikpela man na meri.

Hau bai ol inap mekim olsem? Dispela nius Kirap! bai stori long 12-pela rot bilong famili i stap amamas.