Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Toledo em taun i kamapim klia histori na kalsa bilong Spen. Long 1986, ol i makim dispela hap (World Heritage Site) bilong ol man i ken lukautim, na planti turis i save kam long dispela hap.

 OL KANTRI NA OL MANMERI

Visitim Spen

Visitim Spen

SPEN em kantri we ol manmeri bilong ol narapela narapela ples i kam sindaun long en, na i gat ol naispela hap bilong lukim. Long planti hap bilong Spen ol man i planim ol wit, wain, na ol diwai oliv. Spen i stap klostu long kontinen bilong Afrika. Long hap saut long meinlan bilong Spen, solwara i karamapim inap 14 kilomita spes namel long dispela tupela ples.

Ol man bilong Fonisia, ol Grik, na ol Kates i bin raun i go sindaun long hap saut wes bilong Yurop. Long yia 250 B.C.E., ol Rom i kolim dispela nupela teritori ol i kisim long pait olsem Hispania. Bihain, lain Visigot na Morisko tu i go sindaun long dispela hap, olgeta i lusim tingting long kalsa bilong ol.

Long 2015, winim 68 milion manmeri i bin visitim  Spen. Planti i go bilong pilim hat bilong san, lukim ol naispela nambis, na ol piksa em ol atis i droim. Na tu, ol i lukim ol stail haus, na ol ples we i kamapim ol stori bilong bipo. Ol Spen i save kukim ol naispela kaikai, olsem na planti i amamas long visitim dispela ples. Ol i redim ol salad, mit bilong pik, ol gutpela sup, ol kaikai bilong solwara, na ol kaikai bilong gaden em ol i kapsaitim oliv oil long en. Planti man long graun olgeta i save long ol kaikai bilong Spen, olsem omelet, paella, na tapas.

Mariscada em wanpela kain kaikai bilong solwara

Danis flamenco

Ol manmeri bilong Spen i gat pasin pren na ol i amamas long toktok wantaim ol narapela. Planti i tok ol i bilong Misin Katolik, tasol i no olgeta i save go long lotu. Long ol yia i go pinis, ol manmeri bilong Afrika, Esia, na Latin Amerika i go sindaun long Spen. Planti bilong ol i amamas long stori long bilip na kastom bilong ol. Ol Witnes Bilong Jehova i toktok gut wantaim ol na helpim ol long kisim save long ol samting em Baibel i stori long en.

Long 2015, winim 10,500 Witnes i volantia long wokim na stretim 70 Haus Kingdom, em ples ol i save bung bilong mekim lotu. Ol taun kaunsil i givim graun long wokim sampela bilong ol dispela haus bung. Bilong helpim ol lain husat i kam long ol narapela kantri, ol Witnes Bilong Jehova i mekim bung bilong lotu long winim 30 tokples na long tok Spen tu. Long 2016, winim 186,000 manmeri i kam long wanpela bikpela bung bilong ol Witnes Bilong Jehova bilong tingim i dai bilong Jisas Krais.