“Long nau, planti man moa i laikim ol muvi i stori long ol spirit nogut i bosim ol man, ol vempaia, ol wulf man, na ol daiman i wokabaut.”—The Wall Street Journal.

PLANTI buk, muvi, na ol vidio gem i stori long wok bilong ol spirit nogut, olsem ol man i wok mejik, ol sanguma meri, na ol vempaia em ol i luk nais. Bilong wanem ol i kamapim ol dispela samting?

Saveman Claude Fischer i tok: “Inap planti yia ol man long Amerika i bilip olsem taim man i dai, tewel bilong em i stap laip. Bipo 1-pela long olgeta 10-pela man i gat dispela bilip, tasol nau namba i go antap inap 1-pela long olgeta 3-pela man. Planti yangpela bilong ol i bihainim pasin bilong ol lapun, ol i toktok wantaim ol glasman, na ol i bilip long tewel bilong ol man i dai pinis, na tu, ol i ting olsem ol tewel i save stap long ol haus.”

Yumi no kirap nogut long planti man i stori olsem ol spirit nogut i save bosim ol man. Michael Calia i raitim wanpela stori long nius The Wall Street Journal, na em i tok: “Insait long 10-pela yia i go pinis, ol muvi na buk samting i stori long ol vempaia, ol wulf man, na tewel bilong ol daiman i stap laip. Olsem na ol man i bilip long wok bilong ol spirit nogut.”

Wanpela ripot i tok: “Long olgeta hap, inap 25 i go 50 pesen bilong ol man i bilip long ol spirit nogut, na planti buk bilong ol man bilong narapela narapela ples i stori long ol spirit nogut.” Wanpela wok painimaut bilong Saveman Christopher Bader na Carson Mencken long Amerika i tok: “Inap 70 i go 80 pesen bilong ol man long Amerika i bilip olsem klostu olgeta samting i kamap em ol spirit nogut i as bilong en.”

Yu ting em orait long insait long wok bilong ol spirit nogut?