PROFESA Yan-Der Hsuuw i wok long Taiwan’s National Pingtung University of Science and Technology. Em i dairekta bilong wok painimaut long hau ol bebi i kamap long bel bilong mama. Bipo em i bilip long evolusen, tasol em i mekim ol wok painimaut long saiens na nau em i senisim tingting bilong en. Em i stori long nius Kirap! long risen na em i mekim olsem.

Stori long bekgraun bilong yu.

Mi bon long 1966 na mi go bikpela long Taiwan. Papamama bilong mi i bilong lotu Tao na lotu Buda. Maski mipela i lotuim ol tumbuna bilong mipela na beten long ol imis, mipela i no bilip olsem wanpela Krieta i bin wokim olgeta samting.

Wai na yu go long skul bilong kisim save long ol samting i gat laip?

Taim mi pikinini yet, mi save amamas long lukautim ol animal na mi laik save long hau mi inap helpim ol animal na ol man long abrusim pen na hevi. Olsem na mi skul long kamap dokta bilong ol animal, na bihain mi skul long mekim ol wok painimaut long hau ol bebi i kamap long bel bilong mama. Mi ting skul mi kisim inap helpim mi long save long hau yumi ol man i kamap.

Pastaim yu bilip long evolusen. Yu laik stori long dispela?

Ol profesa long yunivesiti i skulim mipela long evolusen, ol i tok ol evidens i sapotim dispela bilip. Olsem na mi bilipim tok bilong ol.

Wai na yu kirap long ritim Baibel?

I gat 2-pela risen. Namba 1, mi ting olsem i gat planti god ol man i lotuim, olsem na i mas i gat wanpela god i winim ol arapela. Tasol husat dispela god? Namba 2, mi save olsem planti man i rispektim Baibel, olsem na mi go long skul bilong stadi long Baibel.

Long 1992, mi go skul long Catholic University of Leuven long Beljam. Wanpela taim mi go long haus lotu bilong Katolik na askim pris long helpim mi long kliagut long tok bilong Baibel, tasol em i no helpim mi.

Hau yu kisim ol bekim long ol askim bilong yu?

Tupela yia bihain, mi mekim ol wok painimaut bilong saiens long Beljam na mi bungim Ruth, em wanpela meri Polan na em i Witnes Bilong Jehova. Em i lainim tok Saina bilong helpim ol sumatin long yunivesiti em ol i laik kisim save long God. Mi beten long kisim kain helpim, olsem na mi amamas long bungim em.

Ruth i helpim mi long save olsem maski Baibel i no buk bilong saiens, ol tok bilong en i stret wantaim saiens. Olsem, man bilong raitim Baibel em Devit i tok: “Ai bilong yu i bin lukim mi taim mi stap blut yet long bel bilong mama. Na long buk bilong yu, yu bin raitim stori bilong olgeta wan wan hap bilong bodi bilong mi bai kamap long wanem taim, maski ol i no kamap yet.” (Song 139:16, NW) Devit i raitim ol dispela tok olsem poem, tasol tok bilong en i stret! Tingim, maski ol arapela hap bilong bodi i no kamap yet, ol instraksen i stap pinis. Ol tok bilong Baibel i stret na dispela i helpim mi long save olsem God i kamapim ol tok bilong en. Na tu, mi kisim save olsem i gat wanpela trupela God, em Jehova. 1

Wai na yu bilip olsem God i wokim ol samting i gat laip?

Nambawan samting long ol wok painimaut bilong saiens em long save long tok tru, na  i no long painim ol evidens bilong sapotim tingting bilong ol man. Save mi kisim long hau bebi i kamap long bel bilong mama i helpim mi long bilip olsem Krieta i wokim olgeta samting i gat laip. Olsem, ol ensinia i wokim ol masin we inap putim olgeta samting long ples stret bilong en na bai ol inap wokim gut ol kar na ol arapela samting. Ol bebi i kamap long bel bilong mama long wankain pasin, tasol i hatwok long kliagut long hau dispela samting i kamap.

Ol bebi i kamap taim spem i bungim sel long bel bilong mama. Yu laik stori long dispela?

Taim spem i bungim sel, dispela sel i bruk na i go kamap planti. Namel long 12-pela i go 24 aua ol sel i save kamap planti. Insait long dispela haptaim, ol sel i bruk i kamapim wanpela kain sel em ol i kolim stem sel. 2 Ol stem sel i kamapim klostu 200 narapela narapela sel bilong kamapim bebi. Em ol sel bilong blut, bun, ol rop wailis, na ol sel bilong ol arapela hap bilong bodi.

Wok painimaut bilong mi i helpim mi long luksave olsem i gat Krieta

Bodi i mas kamapim ol sel long ples stret bilong en na bai ol inap long wokim ol hap bilong bodi. Pastaim ol sel i mas kamap planti bilong wokim skin, na bihain ol i kamapim ol hap bilong bodi na han na lek. Ating ol ensinia bai i gat laik tru long raitim ol instraksen long hau kain samting olsem i kamap. Em narakain samting tru olsem olgeta instraksen bilong kamapim wanpela bebi i stap long DNA. Taim mi tingim dispela, em i helpim mi long bilip olsem God i wokim olgeta samting i gat laip.

Wai na yu kamap Witnes Bilong Jehova?

Pasin laikim i kirapim mi long mekim olsem. Jisas i tok: “Sapos pasin laikim i stap namel long yupela, orait olgeta bai save olsem yupela i disaipel bilong mi.” (Jon 13:35) Ol man i gat dispela pasin laikim i no save mekim wansait pasin. Ol i mekim pasin laikim long olgeta man maski ol i bilong wanem kantri, lain, na skin kala. Kirap long taim mi bung wantaim ol Witnes, mi lukim na pilim dispela pasin laikim.

^ 1. Song 83:18; 1 Korin 8:5, 6.

^ 2. Bilip bilong Profesa Yan-Der Hsuuw i as na em i no mekim ol wok painimaut long ol stem sel bilong kamapim bebi.