BAI YU amamas tru long lukim ol naispela kala bilong ol pisin macaw taim ol i bung na flai! Long yia 1450 C.E. samting, ol man bilong Yurop i bin raun long sip long Sentral na Saut Amerika, na ol i kirap nogut long lukim ol dispela pisin. Ol i lukim ol pisin macaw i gat ol longpela tel, yu inap lukim ol dispela pisin long ol ples long Amerika we ples i hat tru na planti taim ren i save pundaun. I no longtaim na ol man i putim piksa bilong pisin macaw long mep bilong ol dispela ples bilong soim olsem em ol naispela ples tru.

Ol pisin man na meri macaw i gat naispela kala, dispela i mekim na ol i luk narakain long ol arapela lain pisin. Ol dispela pisin i gat bikpela save, ol i save bung wantaim ol narapela pisin na ol i save singaut na mekim planti nois. Inap olsem 30 pisin macaw i save bung na flai lusim ples slip bilong ol long bikmoning bilong painim ol sid, ol prut, na ol narapela kaikai. Ol kain pisin i save yusim ol pinga long lek bilong ol long holim wanpela prut o sid samting, na nau em i isi long kaikai. Tingim, maus bilong ol i bikpela na i krungut, olsem na ol inap brukim strongpela sel bilong ol galip samting! Bihain long ol i kaikai, ol i save bung na flai i go long ol ples we i gat wara na bai ol i kaikai graun malumalum. Dispela i helpim ol long brukbrukim kaikai, na tu, ol i kisim ol vaitamin ol i nidim.

“God i makim taim bilong olgeta samting i kamap, na ol i kamap long gutpela taim tru bilong ol.”Saveman 3:11

 Ol pisin man na meri macaw i save stap wantaim long laip olgeta bilong ol, na helpim narapela narapela long lukautim ol pikinini. Planti bilong ol dispela pisin i slip insait long ol hul bilong ol diwai, ol bikpela ston, na long hul em ol anis na binatang samting i wokim. Long ol dispela ples, yu inap lukim ol pisin macaw i klinim narapela narapela. Maski ol dispela pisin i go bikpela taim ol i gat 6-pela mun, ol i stap yet wantaim papamama inap olsem 3-pela yia. Long bikbus samting, ol pisin macaw i stap laip inap 30 i go 40 yia, tasol ol pisin macaw ol man i lukautim i stap winim 60 yia samting. I gat olsem 18 narapela narapela pisin macaw, sampela bilong ol i stap long ol dispela piksa:

Grin-wing macaw, em ol i kolim tu olsem ret-na-grin macaw. Longpela bilong en: klostu 95 sentimita

Ret macaw. Longpela bilong en: 85 sentimita

Blu macaw. Longpela bilong en: klostu 100 sentimita. Em i bikpela tru winim olgeta arapela pisin kalangar, na hevi bilong en inap winim 1.3 kilogram