HATWOK BILONG EN

Ating yu inap tingim taim pikinini bilong yu em i bebi yet na yu holim em long han bilong yu. Tasol klostu nau, em bai kamap tineja. Maski em i pikinini yet, senis i kamap long bodi i soim olsem em i wok long kamap bikpela man o meri.

Hau yu inap helpim pikinini taim em i tingting planti na wari long senis i kamap long bodi bilong en?

SAMTING YU MAS SAVE LONG EN

Ol senis i kamap long bodi long taim stret. Senis i kamap long bodi bilong sampela yangpela taim ol i gat 8-pela krismas samting, na ol narapela long taim ol i gat 14 krismas samting. Buk Letting Go With Love and Confidence i tok: “Ol yangpela i gat kain kain krismas taim senis i kamap long bodi bilong ol.”

Taim senis i kamap long bodi, pikinini inap tingting planti na wari. Ol tineja i save tingting planti long ol narapela i gat wanem tingting long ol. Jared * em wanpela yangpela man i tok: “Mi tingting planti long lukluk bilong mi na ol samting mi mekim. Taim mi bung wantaim ol arapela, mi pilim olsem nogut ol i ting ol samting mi mekim i narakain.” Na tu, taim ol yangpela i kisim ol pimpol long pes, ol inap pilim olsem ol i no luk nais. Kellie i gat 17-krismas i tok: “Mi pilim olsem mi no inap mekim wanpela samting long pinisim ol pimpol! Mi save krai na tok mi no luk nais.”

Ol pikinini em senis i kamap hariap long ol i save bungim planti hevi. Moa yet ol gels, olsem long taim susu i kamap o ol i go pat liklik, ol narapela yangpela inap tok pilai long ol. Wanpela buk (A Parent’s Guide to the Teen Years) i tok: “Taim senis i kamap long bodi bilong ol gels, dispela inap mekim na ol mangi i gat 17 o 18 krismas bai laikim ol.”

Taim senis i kamap long bodi bilong pikinini, i no olsem em i bikpela man o meri pinis. Long Sindaun 22:15, Baibel i tok: “Ol pikinini i save mekim olkain longlong pasin.” Maski senis i kamap long bodi bilong pikinini, i no olsem em i gat tingting bilong man i bikpela pinis. Buk You and Your Adolescent i tok, maski yangpela i luk olsem man o meri i bikpela pinis, “i no olsem em inap mekim ol gutpela disisen, mekim gut ol wok, bosim gut bel na tingting, na ol narapela pasin em ol man i bikpela pinis i save mekim.”

 SAMTING YU KEN MEKIM

Stori long pikinini paslain long senis i kamap long bodi bilong em. Tokim pikinini gel long ol samting bai kamap taim em i kisim sik mun, o tokim pikinini man olsem sampela taim wara bai kamap long sem bilong em long taim em i slip. Ol senis inap kamap wantu tasol na pikinini bai tingting planti na pret. Taim yupela i stori long ol senis bai kamap long bodi bilong ol, stori gut na no ken mekim ol tok bilong pretim ol. Tokim ol olsem ol dispela senis i redim ol long kamap man na meri i bikpela pinis.—Stiatok bilong Baibel: Song 139:14.

Stori gut long pikinini. John em wanpela yangpela man i tok: “Papamama i no stori gut long ol senis bai painim mi. I gutpela sapos ol i bin tokaut klia long ol samting i save kamap.” Alana i gat 17 krismas i mekim wankain tok. Em i tok: “Mama bilong mi i stori gut long ol senis i kamap long bodi, tasol em bai gutpela moa sapos em i givim ol tok bilong mekim gut bel bilong mi.” Yumi kisim wanem skul long ol dispela stori? Maski i hatwok, stori gut long pikinini long senis bai kamap long bodi bilong en.—Stiatok bilong Baibel: Aposel 20:20.

Givim ol askim i stret na bai pikinini i kamapim tingting bilong en. Bilong pikinini i ken kamapim tingting bilong em, givim em sampela askim. Yu ken askim pikinini gel bilong yu olsem, “Sampela wanklas bilong yu i stori long ol i kisim sik mun?” “Ol arapela pikinini i tok bilas long ol yangpela gels em senis i kamap hariap long bodi bilong ol?” Ating yu ken askim pikinini man olsem: “Ol pikinini i tok bilas long ol wanklas em senis i no kamap hariap long bodi bilong ol?” Taim ol tineja i stori long hau ol arapela yangpela i karim hevi bilong ol dispela senis, em bai isi long ol i kamapim tingting na filings bilong ol. Long kain taim olsem, yu ken bihainim stiatok bilong Baibel olsem: “Olgeta man i mas putim yau kwik long harim tok, na ol i no ken hariap long mekim toktok.”—Jems 1:19.

Helpim tineja long “holim strong gutpela tingting na save.” (Sindaun 3:21) Taim pikinini i kamap tineja, senis i kamap long bodi, tingting na pasin bilong en. Na tu, em bai kisim pasin bilong wokim tingting, na em inap mekim ol gutpela disisen long taim em i kamap bikpela man o meri. Olsem na taim pikinini i tineja yet, em i bikpela samting long papamama i skulim em long ol gutpela pasin.—Stiatok bilong Baibel: Hibru 5:14.

No ken givap. Planti yangpela i no laik toktok wantaim papamama long senis i kamap long bodi bilong ol, tasol no ken ting pikinini i no laik toktok long yu. Buk You and Your Adolescent i tok: “Maski ol tineja i les na i soim olsem ol i no laik harim tok, ating ol i tingim olgeta tok bilong papamama.”

^ par. 8 Mipela i bin senisim sampela nem long dispela atikol.