Pasin bilong tingting planti inap helpim yu, tasol em inap long nogutim yu tu. Baibel i helpim yumi long save long rot bilong daunim pasin bilong tingting planti.

I gat rong long tingting planti?

LONG NAU

Taim yu tingting planti, bai yu wari na ting olsem sampela hevi bai kamap. Yumi stap long haptaim we planti man i bungim ol hevi, olsem na yumi tu inap tingting planti.

BAIBEL I TOK

King Devit i tok: “Wanem taim bai yu pinisim dispela pen mi save karim? Hamas de na nait bel hevi bilong mi i mas i stap?” (Song 13:2) Wanem samting i helpim Devit long karim hevi bilong tingting planti? Em i beten long God na kamapim tingting bilong em, na em i bilip strong olsem God bai marimari long em. (Song 13:5; 62:8) God i tokim yumi long kamapim olgeta hevi bilong yumi long Em. Long 1 Pita 5:7, Baibel i tok: “God i save wari long yupela, olsem na yupela i mas putim olgeta hevi bilong yupela long han bilong em.”

Taim yumi helpim ol man em yumi laikim, yumi inap daunim pasin bilong tingting planti

Planti taim, yumi inap mekim ol samting bilong daunim pasin bilong tingting planti. Olsem, Pol em man bilong raitim Baibel i “wari long ol kongrigesen,” olsem na em i wok strong long mekim gut bel bilong ol bratasista na strongim bilip bilong ol. (2 Korin 11:28) Kain pasin bilong tingting planti i gutpela, long wanem, dispela i kirapim aposel Pol long helpim ol narapela. Yumi inap bihainim pasin bilong en. Taim yumi mekim ol samting bilong helpim ol narapela, dispela i soim olsem yumi laikim ol.Sindaun 17:17.

“Yupela i no ken tingim ol samting bilong yupela yet tasol, nogat. Yupela i mas tingim tu ol samting bilong ol arapela.” Filipai 2:4.

 Hau yu inap daunim pasin bilong tingting planti?

LONG NAU

Ol man i save tingting planti long ol popaia ol i bin mekim, ol samting bai painim ol long bihain, na long hevi bilong mani. *

BAIBEL I TOK

No ken tingim ol popaia bilong yu: Long taim bilong ol aposel, paslain long sampela i kamap Kristen ol i save stil, dring planti, pulim ol samting bilong ol arapela, na mekim pasin pamuk. (1 Korin 6:9-11) Tasol ol i no tingim ol popaia bilong ol long bipo, nogat. Ol i senisim ol pasin bilong ol na bilip olsem God i gat bikpela pasin marimari, olsem na em i fogivim ol. Long Song 130:4, Baibel i tok: “Yu [God] save rausim ol sin bilong mipela, olsem na mipela i mas pret long yu.”

No ken tingting planti long neks de: Jisas Krais i tok: “No ken tingting planti long ol samting bilong de antap, long wanem, de antap bai i gat ol wari bilong en.” (Matyu 6:25, 34) Wanem insait bilong dispela tok? Tingim tasol hevi bilong dispela de. No ken tingim ol hevi bilong neks de, long wanem, dispela inap mekim na yu no tingting gut na mekim ol disisen. Na tu, tingim olsem sampela samting yu tingting planti long en em ol liklik hevi tasol.

No ken tingting planti long mani: Wanpela man i gat savetingting i beten olsem: “Yu no ken larim mi i kamap maniman o rabisman.” (Sindaun 30:8) Em i amamas long ol samting em i gat pinis, em pasin God i laikim. Long Hibru 13:5, Baibel i tok: “Long sindaun bilong yupela, yupela i no ken bihainim pasin bilong laikim tumas mani. Yupela i mas ting olsem ol samting yupela i gat pinis em inap long yupela. Long wanem, God i tok: ‘Mi no inap tru long lusim yu o givim baksait long yu long wanpela samting.’” Mani kago i no inap helpim yu, tasol yu inap bilip olsem God bai lukautim yu sapos yu mekim wok bilong en na yu amamas long ol samting yu gat pinis.

“Mi no lukim ol pikinini bilong stretpela man i sot long kaikai, na i raun askim ol arapela man long givim kaikai long ol. Nogat tru.”Song 37:25.

Yu ting pasin bilong tingting planti bai i pinis?

OL MAN I TOK

Harriet Green em wanpela nius ripota i raitim atikol long niuspepa The Guardian long 2008, na em i tok: “Long nau, ol man i tingting planti long kain kain samting.” Long 2014, Patrick O’Connor i raitim atikol long niuspepa Wall Street Journal na em i tok: “Namba bilong ol man long Amerika husat i tingting planti i go antap tru.”

BAIBEL I TOK

“Sapos man i save wari oltaim, em bai i bel hevi tru na tingting bilong en bai i bagarap. Tasol sapos man i mekim gutpela tok long wantok bilong en, orait wantok bai i belgut tru.” (Sindaun 12:25) Ol “gutpela tok” i stap long “gutnius bilong Kingdom” bilong God. (Matyu 24:14) Dispela Kingdom em gavman bilong God. Long rot bilong en, God bai pinisim olgeta pen na hevi na sik na dai, em ol samting i mekim ol man i tingting planti! Baibel i tok: “[God] bai mekim drai aiwara i stap long ai bilong [yumi], na bai i no gat dai moa, na [yumi] bai i no bel hevi na krai moa, na [yumi] bai i no inap pilim pen gen.”Revelesen 21:4.

“God em i as bilong ol gutpela samting yumi bilip na wetim, na em i ken mekim amamas na bel isi i pulap long yupela, long wanem, yupela i bilip long em.”Rom 15:13.

^ par. 10 Ol man i gat sik bilong tingting planti, i gutpela ol i lukim dokta bilong kisim helpim. Nius Kirap! i no makim stret marasin samting man i mas kisim.