YU GAT PASIN BILONG AMAMAS? Wanem samting i givim amamas long yu? Famili bilong yu, wok mani bilong yu, bilip bilong lotu bilong yu? Ating yu wetim samting we bai givim amamas long yu, kain olsem pinisim skul, kisim gutpela wok mani, o baim wanpela nupela kar.

Planti manmeri i save amamas taim ol i winim wanpela mak o kisim samting ol i laikim tru. Tasol amamas man i kisim long ol dispela samting i bilong stap longpela taim? Nogat, planti taim dispela kain amamas i bilong sotpela taim tasol, na man inap bel hevi.

Dispela tok amamas inap makim pasin bilong i stap gut long olgeta taim, stap belgut na man i amamas tru long i stap laip, na em i gat bikpela laik long i stap olsem tasol.

Sapos yumi laik i stap amamas, i no olsem yumi mas i gat olgeta samting yumi nidim, nogat, yumi mas amamas long liklik samting yumi gat pinis. Olsem na sapos yumi tok “mi bai stap amamas taim mi gat dispela samting o taim mi mekim dispela samting,” dispela i no inap mekim yumi stap amamas.

Olsem, skelim pasin bilong i stap amamas na gutpela helt. Olsem wanem yumi inap kisim amamas taim yumi gat gutpela helt? Yumi bihainim gutpela tingting long sait bilong kaikai, eksasais, na olgeta samting yumi mekim long laip. Wankain tu, yumi bai stap amamas taim yumi bihainim gutpela rot, na larim ol stiatok bilong Baibel i stiaim yumi.

Wanem ol stiatok o pasin inap stiaim yumi i go long rot bilong i stap amamas? Sampela stiatok na pasin inap helpim yumi:

  • HOLIM LIKLIK KAGO NA GIVIM SAMTING

  • GUTPELA HELT NA STRONGIM BEL

  • PASIN LAIKIM

  • FOGIVIM OL NARAPELA

  • LAIP I GAT AS BILONG EN

  • BILIP NA WETIM GUTPELA SAMTING

Baibel i tok: “Ol man i wokabaut stret na i no gat asua, . . . ol i ken amamas.” (Song 119:1) Yumi ken stori long ol dispela rot.