SILVA ANIS BILONG SAHARA (Cataglyphis bombycina) em wanpela bilong ol animal we i save raun long ples i hat, tasol tempresa long bodi bilong en i stap wankain. Long belo, taim san i go strong ol animal bilong kaikai ol anis i save go hait long ol ples kol. Tasol ol silva anis i save digim hul na kam ausait na painim ol narapela binatang bilong kaikai, ol dispela binatang i bin dai long hat bilong san.

[50] μm

Tingim: Dispela anis inap raun long ples i hat, long wanem, bodi bilong ol i gat planti gras long baksait na long sait sait, tasol i no gat gras long bel bilong en. Ol gras i gat silva kala na ol i slip antap long narapela narapela, na i luk olsem seip bilong traiengol. Na ol dispela traiengol i longpela na i olsem ol i foldim, na insait bilong en i malumalum. Dispela disain long gras bilong en i helpim em long 2-pela rot. Namba 1, em inap sakim ol lait bilong san, na namba 2 em inap daunim hat bilong san long bodi bilong en. Na bel bilong anis we i no gat gras long en i save sakim hat bilong san long ples wesan. *

[10] μm

Gras long bodi bilong silva anis bilong Sahara i helpim em long daunim strong bilong san, tasol bodi bilong en i no inap long winim mak bilong 53.6 digri Selsias. Ol man bilong mekim ol wok painimaut i kirap nogut long dispela na ol i laik bihainim wankain pasin long wokim ol kapa samting bilong haus na bai haus i stap kol, na i no gat wok long yusim fan na eakon samting.

Yu ting wanem? Silva anis bilong Sahara i gat planti gras long bodi bilong en i kamap long rot bilong evolusen? O wanpela i bin wokim?

^ par. 4 Bel bilong ol dispela anis i gat marasin protin we i save daunim strong bilong hat, longpela lek bilong en i mekim na bodi i no pas long wesan, na em inap luksave long ples em i bin stap long en, na kwiktaim em i ron i kam bek long hul long graun em i bin digim.