ANNA * i tok: “Taim mi kisim sik dipresen, mi no laik mekim wanpela samting, maski em ol samting mi amamas long en. Mi laik slip tasol. Planti taim mi pilim olsem ol man i no laikim na tingim mi, na mi givim hevi long ol narapela.”

Julia i tok: “Mi bin tingting long suasaid. Mi laik dai, mi no laik bel hevi na tingting planti. Mi meri bilong tingim ol narapela, tasol taim mi kisim dipresen, mi no inap helpim ol narapela na mekim ol narapela samting.”

Anna na Julia i gat 13 o 14 krismas samting taim ol i kisim dipresen. Sampela taim ol yangpela i save bel hevi, tasol Anna na Julia i bel hevi inap sampela wik o sampela mun. Anna i tok: “I kain olsem yu pundaun long wanpela hul i tudak tru, na yu no inap long kam ausait. Yu no inap wokim gut tingting long taim yu mekim ol samting.”

Planti man i karim wankain hevi olsem Anna na Julia. Lain World Health Organization (WHO) i tok, long nau namba bilong ol yangpela i kisim sik dipresen i go antap tru. Em “wanpela bikpela risen na ol yangpela i gat 10 i go 19 krismas i kisim kain kain sik na bagarap long bodi.”

Taim tineja i kisim sik dipresen, em bai no slip na kaikai gut, na em bai lusim skin o i go patpela. Em bai wari na tingting planti,  na pilim olsem ol man i no tingim em. Na tu, em bai no laik long bung wantaim ol narapela, i no inap putim tingting long wanpela samting o hatwok long tingim ol samting, em bai tingting long suasaid, na mekim ol samting em man i gat stretpela tingting i no inap mekim. Ol saveman bilong sik dipresen i save skelim ol samting man i mekim insait long sampela wik na bai ol i luksave em i gat dipresen o nogat. Man i gat sik dipresen i no inap mekim ol wok bilong em long wan wan de.

SAMPELA RISEN NA OL TINEJA I KISIM DIPRESEN

Lain WHO i tok, “ol man i kisim sik dipresen, long wanem, sampela long famili i gat dispela sik, o ating ol i bihainim pasin bilong ol man long ples bilong ol, o ol i bel hevi long pasin ol narapela i mekim long ol.” Yumi ken stori moa long dispela.

Famili na ol samting i painim yu. Julia i kisim sik dipresen, long wanem, sampela long famili i gat dispela sik. Dispela i soim olsem DNA bilong yumi inap mekim sampela samting long kru, na nau yumi no inap long wokim gut tingting. Ol narapela samting we inap mekim man i kisim dipresen em sik bilong klok, senis i kamap long homon long bodi, na drak na alkohol samting. Sapos man i kisim drak na alkohol samting inap longpela taim, dispela inap mekim na dipresen bai daunim em tru. *

Presa. Liklik presa inap helpim helt bilong yu, tasol sapos presa i daunim yu dispela inap pinisim strong bilong yu na bai yu bel hevi. Sampela taim dispela inap mekim na tineja i kisim sik dipresen, long wanem, em i no gat ekspiriens na savetingting. Maski i olsem, ol saveman i no klia long ol risen na man i kisim dipresen, ating man i bungim sampela bilong ol hevi em yumi stori long en.

Sampela risen na tineja i kisim presa em  olsem, em i sik, papamama i seperet o divos, wanpela em i laikim i dai, em i insait long bikpela eksiden, wanpela i paitim em o mekim pasin sem long em, na sampela samting i mekim na i hatwok long em i lain gut. Narapela risen em ating papamama i putim ol bikpela mak em i mas winim, olsem mekim gut long skul. O ol narapela i buli long em, tingting planti long ol samting bai kamap bihain, bel hevi long papa o mama i gat dipresen na ol i no tingim em, na tingting planti long pasin papa o mama i mekim long em. Sapos tineja i kisim sik dipresen, em inap kisim wanem helpim?

LUKAUTIM TINGTING NA BODI

Man i gat dipresen inap kisim helpim long ol dokta bilong sik dipresen na long ol marasin. * Jisas Krais i tok: “Ol man i no gat sik ol i no save go lukim dokta, tasol ol man i gat sik ol i save go lukim dokta.” (Mak 2:17) Sik inap kamap long olgeta hap bilong bodi bilong yumi, na long kru tu! Sampela taim i gutpela long mekim ol senis long i stap bilong yumi na kaikai yumi kisim, bikos tingting na bodi bilong yumi i save wok wantaim.

Sapos yu gat sik dipresen, skelim gut ol samting yu mas mekim bilong lukautim helt na tingting bilong yu. Olsem, kaikai gut, kisim gutpela slip, na oltaim eksasais. Taim yu eksasais dispela bai daunim pasin bilong tingting planti, bai yu gat bikpela strong, na yu inap slip gut. Sapos inap, luksave long ol samting we inap kamapim sik dipresen na tingim ol samting yu bai mekim bilong daunim dispela hevi. Toktok wantaim wanpela yu trastim. Sapos yu pas gut wantaim famili na ol pren bilong yu, ol inap helpim yu long karim hevi bilong dipresen, na bai yu inap daunim sik long taim yu luksave long ol mak  bilong en. Raitim ol tingting na laik bilong yu long wanpela notbuk, em samting i bin helpim Julia em yumi bin stori long em. Na moa yet, mekim ol samting bilong strongim bilip bilong yu. Dispela inap helpim yu long holim stretpela tingting long i stap bilong yu. Jisas Krais i tok: “Ol man i hangre long kisim save long God, ol i ken amamas.”—Matyu 5:3.

Kaikai gut, eksasais, na kisim gutpela slip

Yu inap kisim bel isi taim yu ritim Baibel

Anna na Julia i luksave olsem tok bilong Jisas i tru. Anna i tok: “Ol wok lotu i helpim mi long tingim ol narapela man, na i no hevi bilong mi yet. Sampela taim i hatwok, tasol taim mi mekim olsem mi stap amamas.” Beten na pasin bilong ritim Baibel i helpim Julia long kisim bel isi. Em i tok: “Taim mi kamapim tingting bilong mi long God long rot bilong beten, dispela i givim mi bel isi. Na tok bilong Baibel i helpim mi long luksave olsem God i tingim mi tru. Na tu, taim mi ritim Baibel mi inap tingim ol gutpela samting bai kamap long bihain.”

God Jehova em Krieta bilong yumi, olsem na em i save gut long ol samting i painim yumi long taim yumi wok long go bikpela, na DNA i mekim sampela samting long pasin na tingting bilong yumi. Olsem na em inap helpim na givim bel isi long yumi, ating em i mekim olsem long rot bilong ol man husat inap pilim tingting bilong yumi. Na tu, wanpela taim bai kamap na God bai pinisim olgeta sik bilong yumi. Aisaia 33:24 i tok: “I no gat man . . . bai i tok olsem, ‘Mi gat sik.’”

Baibel i tok promis olsem God “bai mekim drai aiwara i stap long ai bilong ol, na bai i no gat dai moa, na ol bai i no bel hevi na krai moa, na ol bai i no inap pilim pen gen.” (Revelesen 21:4) Dispela tok i mekim gut bel bilong yumi na yumi stap bel isi! Sapos yu laik kisim sampela save moa long God na ol samting em i tingting pinis long kamapim long ol man na long graun, go long Web-sait bilong mipela long jw.org. Bai yu inap ritim Baibel na ol atikol i stori long planti samting, na long sik dipresen tu.

^ par. 3 Mipela i senisim ol nem.

^ par. 10 Ol man i kisim kain kain sik, ol marasin long haus sik, na ol marasin ol man i salim, dispela i mekim na ol i ting i no bikpela samting long kisim helpim long dokta.

^ par. 14 Nius Kirap! i no makim stret wanpela marasin o rot bilong bihainim.