EM WANPELA bilong ol liklik kantri long graun, na em i stap long ol maunten Alp namel long Swiselan na Ostria. Inap planti handret yia lain Kelt, Rhaetia, Rom na Alemani i stap long dispela ples. Klostu 60 pesen bilong populesen long Liktenstain i bilong lain Alemani, ol i kam sindaun long dispela ples inap 1,500 yia i go pinis.

Tok Jeman em bikpela tokples bilong kantri Liktenstain, tasol olgeta ples i gat ol tokples bilong ol yet. Ol man bilong dispela kantri i save kukim tupela kain kaikai, Tüarka-Rebel em kaikai ol i kukim wantaim kon, na Käsknöpfle em kaikai ol i redim wantaim sis na pasta.

Käsknöpfle

Kala klos bilong ol asples lain

Taim yu raun long dispela kantri, bai yu lukim ol maunten em sno i karamapim, ol veli i gat grinpela gras, ol gaden wain, na kain kain plaua na diwai samting. Olsem, yu inap painim klostu 50 narapela narapela wel okit long bus. Na tu, long Liktenstain i gat ol musium, ol bikpela haus tieta we ol man i mekim ol pilai samting, na ples bilong wokim wain. Ol turis i save kam raun long Liktenstain long taim bilong san na kol.

 Kirap long yia 1920 samting, ol Witnes Bilong Jehova i givim bel long mekim wok lotu bilong ol long Liktenstain. Long nau i gat klostu 90 Witnes long dispela kantri, na ol i skulim ol asples lain na ol turis long ol tok bilong Baibel.