HATWOK BILONG EN

Yu amamas long pilai spot, tasol poroman marit bilong yu i amamas long ritim ol buk. Yu save tingting gut na mekim ol wok, tasol poroman bilong yu nogat. Yu amamas long bung wantaim ol narapela, tasol poroman bilong yu i laik stap em yet.

Ating yu tok, ‘Mipela i no gat wankain laik! Wai na mipela i no luksave long dispela taim mipela i pren?’

Ating yu bin luksave long sampela samting, tasol yupela i no bin ting olsem em bai givim hevi long yupela. Maski yupela i no gat wankain laik na tingting, dispela atikol bai helpim yu long tingim poroman bilong yu. Pastaim, yumi laik stori long sampela risen na yu na poroman marit i gat narapela narapela laik na tingting.

SAMTING YU MAS SAVE LONG EN

Yupela i no wanbel long sampela bikpela disisen. Taim yu prenim wanpela, i gutpela long save long ol samting em yupela i nogat wankain laik long en. Sampela i save pren, tasol taim ol i luksave olsem i gat sampela bikpela disisen em ol i no wanbel long en, nau ol i no pren moa na long dispela rot ol inap abrusim ol hevi ol bai bungim sapos ol i marit. Olsem wanem sapos i gat sampela liklik samting em ol i no gat wankain laik long en?

Olgeta man i no wankain. Sampela taim tupela marit bai i no wanbel long wanpela bilong ol dispela samting:

Ol samting ol i amamas long mekim. Anna * em meri marit i tok: “Mi no save amamas long wokabaut ausait, tasol man bilong mi i go bikpela long ol ples maunten i gat sno i save pundaun, na em i save wokabaut long ol bus inap sampela de.”

Pasin bilong yupela. Brian em man marit i tok: “Meri bilong mi inap stap i go biknait, tasol em bai kirap long 5 klok long moning. Tasol mi mas slip 7 o 8 aua long olgeta nait, sapos nogat bai mi toktok na kros planti.”

Famili bilong yu. Ating poroman marit bilong yu i save kamapim tingting bilong em, tasol yu nogat. David em man marit i tok: “Mi go bikpela long famili i no save toktok long ol hevi bilong mipela, tasol meri bilong mi i go bikpela long famili i save toktok long olgeta samting i painim ol.”

 Maski laik na tingting i no wankain, gutpela samting inap kamap. Helena em meri marit i tok: “Ating ol samting mi laik mekim i gutpela, tasol i no olsem laik bilong mi i nambawan rot.”

SAMTING YU KEN MEKIM

Tingim laik bilong poroman. Adam em man marit i tok: “Meri bilong mi Karen i no save amamas long pilai spot. Tasol sampela taim em i kam wantaim mi bilong lukim ol pilai na em i sapotim tim bilong mi. Karen i save amamas long go long ol musium, olsem na mi lusim bikpela haptaim long go wantaim em. Mi laik bai em i amamas, olsem na mi bihainim laik bilong en.”—Stiatok bilong Baibel: 1 Korin 10:24.

Kisim tingting bilong poroman marit. Maski tingting bilong poroman marit i no wankain olsem bilong yu, dispela i no makim olsem tingting bilong en i kranki. Alex em man marit i bungim kain hevi olsem i tok: “Oltaim mi ting i gat wanpela rot bilong mekim ol samting, na i nogat narapela gutpela wei long bihainim. Tasol taim mi marit mi luksave olsem i gat planti gutpela rot bilong mekim wanpela samting.—Stiatok bilong Baibel: 1 Pita 5:5.

Holim stretpela tingting. Taim yupela i wanbel long ol samting, dispela i no makim olsem yupela i gat wankain laik na tingting. Olsem na sapos yupela i no wanbel long sampela samting, no ken ting olsem yu popaia long marit. Buk The Case Against Divorce i tok: “Planti man i givim eskius na tok, ‘Mi laikim em, mi no bin luksave olsem mipela i no gat wankain laik na tingting.’” Dispela buk i tok moa olsem: “Long olgeta de yutupela i stap amamas wantaim, dispela i soim olsem maski yupela i no wanbel long olgeta samting, yutupela inap laikim narapela narapela.” Olsem na Baibel i tok: “Yupela i mas wok yet long karim hevi narapela i putim long yupela . . . maski sapos i gat as na wanpela i gat tok long narapela.”—Kolosi 3:13.

Traim dispela: Raitim ol samting yu amamas na laikim long poroman bilong yu, na ol samting yutupela i wanbel long en. Na tu, raitim ol samting em yupela i no gat wankain tingting long en. Taim yu mekim olsem, bai yu luksave olsem em ol liklik samting tasol. Dispela lista inap helpim yu long tingim laik bilong poroman bilong yu. Kenneth em man marit i tok: “Mi amamas taim meri bilong mi i daunim laik bilong en na bihainim tingting bilong mi, na mi save olsem em tu i amamas taim mi mekim olsem. Maski mi daunim laik bilong mi, mi amamas taim mi lukim em i amamas.”—Stiatok bilong Baibel: Filipai 4:5.

^ par. 10 Mipela i bin senisim sampela nem long dispela atikol.