YU TING Baibel inap helpim ol famili long strongim pasin wanbel? Plis skelim tok Baibel i mekim na stori bilong ol man mipela i intaviuim. Tingim ol poin we inap helpim yu long abrusim tok pait, strongim pasin wanbel, na helpim famili long pas gut oltaim.

 OL STIATOK BILONG BAIBEL I STRONGIM PASIN WANBEL

HOLIM STRETPELA TINGTING LONG NARAPELA.

“Yupela i no ken kros o hambak. Nogat. Yupela i mas daunim yupela yet na tingim olsem ol arapela i winim yupela. Yupela i no ken tingim ol samting bilong yupela yet tasol, nogat. Yupela i mas tingim tu ol samting bilong ol arapela.”Filipai 2:3, 4.

“Mipela i luksave olsem i gutpela long tingim olsem tingting bilong poroman marit i bikpela samting winim tingting bilong yu yet na bilong ol narapela.”—C. P., marit inap 19 yia.

PUTIM GUT YAU NA KISIM TINGTING BILONG NARAPELA.

“Wok yet long kirapim tingting bilong ol long . . . no ken tok pait. Ol i mas mekim pasin isi, na ol i mas kamapim tru pasin bilong isi long olgeta man.”Taitus 3:1, 2.

“Yumi inap daunim tok pait sapos yumi abrusim pasin bilong mekim ol tok i sikirapim bel bilong narapela. Em i bikpela samting long holim stretpela tingting taim poroman i toktok, na rispektim tingting bilong en maski yu no wanbel.”—P. P., marit inap 20 yia.

KISIM PASIN BILONG NO KEN LES KWIK NA PASIN ISI.

“Sapos yu mekim tok isi na yu no kros kwik, orait yu inap tanim bel bilong ol man i no laik harim tok bilong yu. Na yu inap senisim tingting bilong ol hetman tu.”Sindaun 25:15.

“Bai i gat tok pait i kamap, tasol pasin yu mekim inap mekim yupela i stap wanbel o nogat. Yumi olgeta i mas kamapim pasin bilong no ken les kwik. Taim yumi mekim olsem, yumi inap stretim hevi.”—G. A., marit inap 27 yia.

NO KEN PAIT O MEKIM OL TOK BILONG DAUNIM NARAPELA.

“Yupela i mas lusim olgeta kain pasin olsem, pasin bilong belhat, kros, pasin nogut, tok nogut, na ol tok doti i no ken kamap long maus bilong yupela.”Kolosi 3:8.

“Mi laikim pasin bilong man bilong mi long bosim bel. Em i save bosim bel na em i no singaut bikmaus o mekim ol tok bilong daunim mi.”—B. D., marit inap 20 yia.

REDI LONG STRETIM HEVI NA FOGIVIM NARAPELA.

“Yupela i mas wok yet long karim hevi narapela i putim long yupela na amamas long fogivim narapela, na mekim olsem maski sapos i gat as na wanpela i gat tok long narapela.”Kolosi 3:13.

“Taim presa i daunim yu, yu inap hariap long mekim ol tok na ol samting i bagarapim bel bilong poroman marit. Sapos dispela i kamap, orait i gutpela long fogivim narapela. Ol marit inap stap amamas sapos ol i gat pasin bilong fogivim narapela narapela.”—A. B., marit inap 34 yia.

KISIM PASIN BILONG SERIM OL SAMTING.

“Bihainim pasin bilong givim ol samting long ol man, na ol bai givim ol samting long yupela. . . . Pasin yupela i mekim long ol man, ol bai mekim wankain pasin long yupela.”Luk 6:38.

“Man bilong mi i save long ol samting mi laikim, na oltaim em i mekim ol samting bilong amamasim mi. Olsem na mi save tok, ‘Bai mi mekim wanem na bai em i amamas?’ Dispela i mekim na oltaim mipela i save lap na amamas.”—H. K., marit inap 44 yia.

STRONGIM PASIN WANBEL LONG FAMILI

Ol famili em nius Kirap! i intaviuim em sampela bilong planti milion famili long graun olgeta husat i bihainim ol savetok bilong Baibel, na ol i kisim ol pasin we i helpim famili bilong ol long stap wanbel. * Maski sapos sampela long famili bilong ol i no bihainim ol savetok, ol i luksave olsem em i bikpela samting long strongim pasin wanbel, long wanem, Baibel i tok promis olsem: “Man i tingting long helpim ol manmeri long sindaun gut, bai em yet i amamas.”—Sindaun 12:20.

^ par. 24 Bilong kisim sampela save moa long olsem wanem famili bilong yu i ken stap amamas, lukim sapta 14 bilong buk Tru Tru Baibel i Tok Wanem? em ol Witnes Bilong Jehova i bin wokim, na i stap long www.jw.org/tpi. Na tu, go long www.jw.org na lukim het tok BIBLE TEACHINGS > HELP FOR THE FAMILY.