Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

KIRAP! Disemba 2015 | Kamapim Pasin Wanbel Long Famili

Yu inap helpim famili bilong yu long stap wanbel wantaim.

COVER SUBJECT

Hevi Insait Long Famili—Hau Dispela i Kamap?

Olsem wanem? Famili bilong yu i bungim ol hevi em dispela atikol i stori long en?

COVER SUBJECT

Rot Bilong Daunim Kros Pait Insait Long Famili

Bihainim dispela 6-pela rot bilong daunim pasin bilong kros pait insait long famili na kamapim pasin wanbel.

COVER SUBJECT

Rot Bilong Strongim Pasin Wanbel Long Famili

Yu ting ol savetok bilong Baibel inap helpim ol famili long stap wanbel wantaim taim kros pait i kamap? Ritim tok bilong ol man husat i bihainim ol stiatok bilong Baibel.

HELPIM I KAM LONG FAMILI

Laik na Tingting Bilong Yupela i No Wankain

Sampela taim yu pilim olsem yu na poroman marit i no gat wankain laik na tingting?

Ol Weil i Kam Pinis!

Olsem wanem ol weil em hevi bilong ol i 80 ton inap swim i go long ol longwe ples?

LUKIM GEN OL BIKPELA TOK BILONG BAIBEL

Samting i Painim Ol Man i Dai Pinis

I gat wanpela hap bilong man olsem tewel i no save dai? Yu ting man i gat tupela hap, olsem bodi na tewel?

LUKLUK LONG DISPELA GRAUN

Nius Bilong Yurop

Ating yu bai kirap nogut olsem ol nius bilong nau i stret wantaim ol tok bilong Baibel.

Indeks Bilong Ol Tok Bilong 2015 Kirap!

Lista bilong ol tok bilong ol atikol i stap long ol nius Kirap! bilong 2015.

TRU DISPELA SAMTING I BIN KAMAP?

Bodi Bilong Man Inap Stretim Em Yet

Olsem wanem ol saientis i bihainim dispela pasin na wokim ol plastik?