“Taim ol dokta i orait long papa i lusim haus sik, mipela i askim dokta bilong en long mekim blut tes. Dokta i tok olsem papa i orait, tasol em i skelim gen ol tes. Em i kirap nogut taim tupela tes i soim olsem papa i gat sik! Em i tok sori na ringim wanpela speselis dokta. Mipela i amamas olsem mipela i askim dokta long mekim gen ol tes. Na nau papa i orait.”—Maribel.

Paslain long go long haus sik, raitim ol mak bilong sik na ol marasin em i kisim bilong daunim sik

Ol man i save tingting planti taim ol i go lukim dokta na ol i mas stap long haus sik. Olsem stori bilong Maribel i kamapim, sapos wanblut o pren i helpim yu dispela i gutpela samting, na yu inap long kamap orait gen. Hau yu inap helpim wanpela yu laikim tru?

Paslain long yupela go long haus sik. Helpim sikman long raitim long wanpela buk ol mak bilong sik, na ol marasin em i kisim bilong daunim sik. Na tu, raitim ol askim yupela i ken givim long dokta. Toktok gut wantaim pren bilong yu na bai em i ken tingim ol samting i kamap taim em i sik, na tu, sapos sampela long famili bilong em i bin gat wankain sik. No ken ting olsem dokta bai save o askim yupela long ol dispela infomesen.

Putim gut yau, givim ol askim long pasin rispek, na raitim ol bikpela poin long notbuk samting

Taim yupela go bilong lukim dokta. Yu na wanblut o pren bilong yu husat i sik i mas kliagut long ol samting dokta i stori long en. Givim ol askim long dokta, tasol no ken mekim olsem yu save long sik bilong en. Na larim sikman long stori na givim ol askim long dokta. Putim gut yau na raitim ol bikpela poin long notbuk samting. Na tu, askim dokta long wanem ol rot ol inap long helpim sikman. Sampela taim, i gutpela long tokim wanblut o pren long lukim narapela dokta long kisim tingting bilong en.

Stori gen wantaim sikman long ol tok bilong dokta na ol marasin samting em i makim

Bihain long yupela i toktok wantaim dokta. Stori gen wantaim sikman long ol tok dokta i kamapim. Helpim em long kisim marasin i stret long sik bilong en. Na kirapim em long kisim marasin dokta i givim na sapos dispela marasin i givim hevi long em, orait i gutpela long toksave long dokta hariap. Helpim  sikman long holim stretpela tingting, mekim ol tok bilong strongim em, na tu, tokim em long bihainim olgeta edvais bilong dokta. Long gutpela pasin, tokim em olsem em i bikpela samting long kisim sampela save moa long sik bilong en.

Long Haus Sik

Taim yupela i pulimapim fom long haus sik, raitim stret olgeta tok

Stap isi na redi long helpim sikman. Taim sikman i go long haus sik, em bai wari na tingting planti. Tasol sapos yu stap isi na redi long helpim em, dispela bai mekim gut bel na tingting bilong en. Taim yupela i pulimapim fom long haus sik, raitim stret olgeta tok. Rispektim disisen bilong sikman long ol helpim em i laik kisim. Sapos sik i daunim em na em i nogat strong, orait bihainim tok em i raitim long lo pepa long husat bai kisim mani samting bilong em taim em i dai. *

Long pasin rispek kamapim tingting bilong yu long dokta

Go pas long helpim sikman. No ken pret long tokaut stret long ol dokta. Sapos yu bilas gut na mekim gutpela pasin, ol dokta na nes bai amamas long helpim wanblut o pren bilong yu husat i sik, na bai em inap kamap orait gen. Long planti haus sik, ol sikman inap long lukim 2-pela o 3-pela dokta. Yu ken stori long ol dokta long wanem tok ol narapela dokta i kamapim. Yu save gut long wanblut o pren i sik, olsem na yu inap tokaut long ol senis i kamap long tingting na bodi bilong en.

Kamapim tingting bilong yu, tasol no ken mekim planti tok

Soim pasin rispek na tok tenkyu. Ol wokman bilong haus sik i save bungim planti presa. Olsem na mekim gutpela pasin long ol, em ol pasin yu laik bai ol narapela i mekim long yu. (Matyu 7:12) Soim olsem yu trastim ol na rispektim save bilong ol, na tok tenkyu long hatwok bilong ol. Ol gutpela pasin yu kamapim bai helpim ol dokta long mekim gut wok bilong ol.

Olgeta man i save sik. Tasol sapos yu skelim gut ol samting na kisim helpim, yu inap long helpim wanblut o pren long taim em i gat sik na i hatwok long em i karim dispela hevi.—Sindaun 17:17.

^ par. 8 Ol kantri i gat narapela narapela lo na pasin long raits bilong ol sikman. Yu mas sekim olsem olgeta tok long pepa bilong sikman i stret na bai ol dokta i bihainim tingting bilong en long ol marasin samting.