Ol famili i karim planti hevi, tasol gutpela savetingting bilong Baibel inap helpim ol long sanap strong na karim ol hevi.

Afrika

Wanpela wok painimaut bilong lain World Health Organization i kamapim olsem ol mama i mas givim susu long bebi bihain long wanpela aua taim bebi i bon. Na ol i mas mekim olsem i go inap long taim pikinini i gat 6-pela mun. UNICEF Regional Nutrition Adviser bilong isten na sauten Afrika i tok, ol man i save mekim ol giaman edvetaismen olsem “susu ol man i baim long stua i wankain olsem susu mama i givim long bebi.”

BAIBEL I TOK: “Ol man i gat liklik save tasol, ol i save bilipim olgeta kain tok. Tasol man i gat gutpela tingting, em i save was gut long ol pasin em i mekim.”—Sindaun 14:15.

Kanada

Sampela saveman long Montreal i tok, ol pikinini em papamama i save tok strong na mekim hatpela pasin long ol na i no lusim bikpela haptaim wantaim ol, planti bilong ol dispela pikinini inap i go pat tumas. Tasol ol pikinini em papamama i laikim na skulim ol gut, ol i no go pat tumas.

YU SAVE LONG DISPELA? Sampela handret yia i go pinis, Baibel i stori long gutpela rot ol papamama i ken bihainim bilong skulim ol pikinini.—Kolosi 3:21.

Netelan

Wanpela wok painimaut long Holan long ol famili we papa na mama wantaim i wok mani i soim olsem ol papamama husat i mekim gut wok mani na long wankain taim lukautim gut famili, ol i save pas gut wantaim ol pikinini bilong ol. Tasol ol papamama husat i larim wok mani i pulim bikpela haptaim bilong ol i no save mekim gut wok papamama. Olsem, sapos papa o mama i ring long ol wanwok na stori long wok samting taim em i stap long haus, dispela inap mekim na em i no gat taim long stori wantaim ol pikinini na helpim ol long ol samting ol i tingting planti long en.

TINGIM: “Olgeta samting . . . i save kamap long taim bilong em yet.”—Saveman 3:1.