LONG 2010, wanpela taua bilong drilim oil i bruk na sink insait long solwara, na inap olsem 800 milion lita oil i kapsait long solwara long Galf bilong Meksiko. Tasol sampela mun bihain, planti oil i no stap moa long solwara. Wanem samting i kamap long dispela oil?

Tingim: Wok painimaut bilong ol saientis i kamapim olsem kain kain baktiria bilong solwara inap brukbrukim ol kabon molekiul insait long oil. Profesa Terry Hazen, em wanpela saientis bilong ol binatang i kolim ol dispela liklik binatang olsem “ol hap lain stret bilong kaikai oil.” Ating ol kain binatang olsem i kaikai oil we i bin kapsait long solwara long Galf bilong Meksiko.

Nius BBC i tok: “Yumi no kirap nogut olsem i gat ol binatang i hangre long kaikai oil i stap long solwara.” I stret long ting olsem, long wanem, inap planti milion yia “oil i save kam ausait long graun aninit long solwara.”

Tru ol man i bin mekim ol wok bilong rausim oil long solwara, tasol dispela inap kamapim planti hevi. Ol kemikal ol i yusim long rausim oil inap long pasim wok bilong solwara long mekim em yet i kamap klin. Na tu, ol dispela kemikal i gat marasin nogut long en we inap long bagarapim ol animal na gras na diwai samting. Tasol wok bilong solwara long klinim em yet i helpim solwara long i stap klin na i no kamapim ol arapela hevi. Na dispela inap makim tu ol binatang bilong solwara we i save kaikai oil. *

Yu ting wanem? Ol dispela liklik binatang i brukbrukim oil i kamap long rot bilong evolusen? O wanpela i bin wokim?

^ par. 6 Nau yet yumi no save long ol hevi i kamap long ol pis na gras samting long solwara taim eksiden i kamap long taua bilong drilim oil long Galf bilong Meksiko.