INAP longpela taim, ol man i ting olsem ol yet i gat save long wokim ol gia bilong kar na ol bikpela masin samting. Tasol dispela tingting i no stret! Ol man i bin painimaut olsem liklik binatang issus leafhopper i gat ol samting olsem gia long lek bilong en. Yu inap lukim dispela binatang long ol gaden long olgeta hap bilong Yurop. *

Liklik binatang leafhopper inap kalap longwe olsem 3.9 mita long wanpela seken. Strong bilong graviti i helpim em long kalap hariap tru winim taim man i blinkim ai! Bilong kalap hariap tru i go longwe, tupela baksait lek bilong dispela binatang i mas kamapim wankain strong long seim taim. Tasol hau em inap mekim olsem?

Tingim: Ol saientis i painimaut olsem long ol baksait lek bilong leafhopper, i gat tupela samting olsem gia i join wantaim. Taim dispela binatang i kalap, ol dispela gia long lek bilong em i helpim 2-pela lek bilong en long kalap seim taim. Sapos lek bilong em i no gat dispela samting olsem gia, em bai no inap kalap gut!

Taim ol bikpela animal i kalap, ol rop wailis long bodi bilong ol i kontrolim ol lek bilong ol long wok gut wantaim. Tasol ol rop wailis long bodi bilong liklik binatang leafhopper i no inap mekim olsem. Olsem na i gat tupela gia long ol baksait lek bilong en. Gregory Sutton, em wanpela saveman na man bilong raitim ol buk i tok: “Planti taim ol man i ting ol gia long kar na masin em samting ol man yet i wokim,” long wanem, “ol saveman i no laik long kisim sampela save moa.”

Yu ting wanem? Ol samting olsem gia long lek bilong binatang Issus leafhopper i kamap long rot bilong evolusen? O wanpela i bin wokim?

^ par. 3 Ol samting olsem gia long lek bilong dispela binatang i save lusim bodi bilong en long taim em i go bikpela.