Maski Baibel em wanpela buk bilong bipo yet, ol stiatok bilong en inap helpim yumi long nau. Ol man i raitim Baibel inap planti tausen yia i go pinis, tasol ol tok bilong en i helpim yumi long kisim stretpela tingting long pasin bilong wok.

Ol man i mas holim wanem tingting long pasin bilong wok?

SAMPELA MAN I TOK

Long nau, planti man i painim wok mani, olsem na bilong holim yet wanpela wok, yu mas givim bel tru long mekim dispela wok. Ol man i gat kain tingting olsem i save lusim bikpela haptaim long wok mani, na ol i nogat taim long stap wantaim famili, na tu, ol i no lukautim helt bilong ol.

BAIBEL I TOK

Baibel i kamapim ol gutpela stiatok bilong helpim yumi long holim stretpela tingting long pasin bilong wok. Ol tok bilong en i soim olsem yumi mas kisim pasin bilong wok na no ken kamap lesman. (Sindaun 6:6-11; 13:4) Tasol long wankain taim, Baibel i no tok long yumi mas lusim olgeta taim na strong long mekim wok, nogat. Em i tok tu long yumi mas makim sampela taim bilong malolo na amamas. Long Saveman 4:6, Baibel i tok: “Tasol mi ting, mobeta yumi gat liklik samting tasol na yumi bel isi. Nogut yumi mekim planti wok oltaim, olsem man i ran i go bilong holimpas win.” Olsem na yumi no ken lusim bikpela haptaim long wok mani na yumi no lukautim famili na helt bilong yumi. Pasin bilong wok ovataim inap nogutim helt bilong yumi!

“Yumi save kaikai na dring, na amamas long wok bilong yumi. Dispela i no samting bilong yumi man tasol. Nogat.”—Saveman 2:24.

 Yu ting wok yumi mekim em i bikpela samting?

SAMPELA MAN I TOK

Sapos wanpela wok mani i gat bikpela pe, orait i gutpela yu kisim dispela wok. Man husat i gat kain tingting olsem na em i laikim tumas mani, em bai insait long pasin stil long ples wok, na tu, em inap mekim wok bisnis we gavman i tambuim.

Sampela man i save mekim gut ol wok em ol i amamas long mekim. Na sapos ol i kisim wok em ol i no amamas long en, ol bai i no mekim gut dispela wok. Ol man i holim kain tingting olsem i no givim bel long mekim ol wok. Na tu, maski ol i kisim gutpela wok mani, ol i les long mekim dispela wok bikos ol i ting dispela wok i nogat biknem.

BAIBEL I TOK

Baibel i tok taim yumi mekim ol wok, yumi no ken stil, mekim pasin giaman, o mekim nogut long ol narapela. (Wok Pris 19:11, 13; Rom 13:10; 1 Pita 3:16) Taim yumi mekim gut ol wok bilong yumi, ‘maus bilong bel bilong yumi bai stap stret.’—1 Pita 3:16.

Baibel i skulim yumi olsem yumi inap long stap amamas sapos yumi givim bel long mekim wok, na tu, bai yumi inap long lukautim famili bilong yumi. I nogat rong long amamas long wok yumi mekim, tasol wok i no ken stap olsem namba 1 samting long laip bilong yumi.

Papa bilong mi i save mekim planti wok. Em i wok mani, na tu, em i gat wok insait long kongrigesen bilong ol Witnes Bilong Jehova, em lotu mipela i save go long en. Papa i save givim bel long mekim ol wok bilong em, tasol long wankain taim em i lusim sampela haptaim long toktok na mekim ol samting wantaim mi na susa bilong mi, na mama bilong mipela. Papa i gat planti wok long mekim, tasol em i holim stretpela tingting long pasin bilong wok.”—Alannah.

Pe bilong kaikai samting i go antap, na dispela inap mekim yumi tingting planti long olsem wanem yumi inap baim ol samting yumi nidim. Tasol Baibel i tok: “Sapos yumi gat kaikai na laplap na haus samting, orait yumi ken ting ol dispela samting em inap long yumi.” (1 Timoti 6:8) I nogat rong long baim ol samting yumi laikim, tasol yumi mas holim stretpela tingting na abrusim pasin bilong bungim planti samting.—Luk 12:15.

DISPELA I MEKIM WANEM LONG YU

Maski yu mekim wok i nogat nem o wok em yu no laik long mekim, lain gut na givim bel long mekim dispela wok. Taim yu mekim olsem, bai yu kisim bikpela amamas.

Tasol long wankain taim, holim stretpela tingting. Taim yu givim bel long mekim gut wanpela wok, na bihain yu kisim malolo, dispela bai givim bikpela amamas long yu. Na taim yumi wok mani na lukautim yumi yet, ol famili na ol pren bilong yumi bai rispektim yumi.—2 Tesalonaika 3:12.

“No ken tingting planti na tok, ‘Bai yumi kaikai wanem samting?’ o, ‘Bai yumi dring wanem samting?’ o, ‘Bai yumi werim wanem samting?’ . . . Papa bilong yupela long heven i save olsem yupela i nidim ol dispela samting.”—Matyu 6:31, 32.