OLSEM WANEM? Sampela taim yu bel hevi, belhat, o bel nogut long narapela na dispela i mekim yu tingting planti? Sapos oltaim yu pilim olsem, dispela bai pinisim strong bilong yu, na yu nogat taim long mekim ol wok i bikpela samting long yu. Yu mas mekim wanem na bai yu no bel hevi na tingting planti? *

EKSAMPEL LONG BAIBEL: DEVIT

Tingim King Devit, em i bin bel hevi na tingting planti. Tasol wanem samting i helpim em long daunim pasin bilong tingting planti? Devit i larim God i stretim ol hevi bilong em. (1 Samuel 24:12, 15) Na em i raitim ol samting em i tingting planti long en. Na tu, em i gat strongpela bilip olsem na oltaim em i beten long God. *

SAMTING GREGORY I MEKIM

Olsem yumi stori long fes atikol, Gregory i kisim sik bilong tingting planti. Em i tok: “Oltaim mi tingting planti na i hatwok long mi mekim ol wok em mi mas mekim.” Tasol olsem wanem Gregory i daunim pasin bilong tingting planti? Em i tok: “Bilong stap bel isi, mi kisim helpim long meri bilong mi na ol pren. Na tu, ol dokta i stori gut long sik bilong mi. Bihain long mi mekim sampela senis long i stap bilong mi, nau mi inap long mekim ol arapela wok mi mas mekim. Mi save tingting planti yet, tasol nau mi save long as na mi pilim olsem, na dispela i helpim mi long daunim dispela hevi.”

“Pasin bilong belgut i olsem marasin bilong mekim man i stap gut.”—Sindaun 17:22

SAMTING YU KEN MEKIM

Sapos oltaim yu bel hevi na tingting planti, orait traim mekim ol dispela samting:

  • Raitim ol samting yu tingting planti long en long wanpela notbuk.

  • Kamapim tingting bilong yu long wanpela gutpela pren o wanblut.

  • Skelim gut ol samting yu tingting long en. Askim yu yet olsem: ‘Bilong wanem mi holim kain tingting olsem long mi yet?’

  • Daunim pasin bilong tingting planti, belhat na bel nogut long narapela. I gutpela long yusim taim na strong bilong yu long mekim ol wok bilong yu. *

Skul Yumi Kisim: Sapos yumi yet i no holim stretpela tingting long ol hevi i kamap, orait pasin bilong bel hevi na tingting planti inap daunim yumi.

^ par. 3 Sampela taim ol man i sik na dispela i mekim ol i bel hevi na tingting planti, olsem na ol i mas kisim helpim long dokta. Nius Kirap! i no makim wanpela rot bilong bihainim. Olgeta wan wan man i mas skelim gut wanem kain helpim ol i laik kisim paslain long ol i mekim disisen.

^ par. 5 Planti beten bilong Devit i stap long Buk Song long Baibel.

^ par. 13 Bilong kisim sampela save moa, lukim fran pes stori, “Daunim Pasin Bilong Tingting Planti” long nius Wastaua bilong Julai 1, 2015.