HATWOK BILONG EN

Long de yu marit, yu bin mekim wanpela bikpela tok promis. Yu tok promis long stap gut long poroman marit bilong yu maski wanem ol hevi i kamap. Na yupela bai pas gut wantaim long olgeta taim yutupela i stap laip.

Tasol yu marit inap planti yia pinis na yupela i save tok pait na kros, olsem na yupela i no pas gut tumas olsem bipo. Olsem wanem? Yu wok strong long inapim tok promis bilong yu long poroman marit?

SAMTING YU MAS SAVE LONG EN

Taim yu stap gut long tok promis bilong yu, dispela i olsem wanpela anka i strongim marit bilong yu

Tok promis yu mekim bai lukautim marit. Planti man long nau i gat tupela tingting long mekim ol tok promis. Sampela i tok dispela pasin i olsem wanpela sen i kalabusim yu long disisen nogut. Tasol tok promis bilong yu i olsem wanpela anka we inap mekim marit bilong yu i stap strong. Megan, wanpela meri marit i tok: “Maski yu na poroman marit i kros, yupela i tok promis olsem yupela i no inap lusim narapela narapela.” * Sampela taim bai i gat kros o hevi i kamap insait long marit, tasol sapos yu bilip olsem marit bilong yu i stap strong, orait dispela inap helpim yu long stretim ol hevi.—Lukim blok “ Tok Promis na Stap Gut Long Poroman Marit.”

Olsem na sapos i gat sampela hevi i kamap long marit bilong yu, nau em taim bilong strongim tok promis bilong yu, na i no bilong givim ol askim long hau hevi i kamap. Yu ken mekim olsem wanem?

 SAMTING YU KEN MEKIM

Skelim gut tingting bilong yu. “Marit inap long olgeta yia yu stap laip.” Olsem wanem? Dispela tok i mekim isi bel bilong yu o yu pilim olsem yu kalabus? Taim hevi i kamap, yu save ting i gutpela long lusim poroman na dispela bai stretim hevi? Bilong strongim tok promis bilong yu, em i bikpela samting long tingim olsem marit i bilong stap oltaim.—Stiatok bilong Baibel: Matyu 19:6.

Skelim i stap bilong yu long bipo. Pasin papamama bilong yu i bin bihainim inap stiaim ol samting yu mekim long tok promis bilong yu. Lea, em wanpela meri marit i tok: “Taim mi go bikpela, papamama i bin divos, olsem na mi tingting planti olsem nogut wankain samting i painim marit bilong mi.” Tasol i no olsem yu mas bihainim ol popaia bilong papamama, nogat! Yu inap bilip tru olsem sapos yu truim tok promis bilong yu, orait marit bilong yu bai stap gut.—Stiatok bilong Baibel: Galesia. 6:4, 5.

Skelim gut tok bilong yu. Taim yu belhat na tok pait wantaim poroman marit, no ken mekim tok em bihain bai yu bel hevi long en. Em olkain tok olsem, “Bai mi lusim yu!” o “Bai mi go painim wanpela husat i laikim mi!” Kain tok olsem i save daunim pasin bilong stap gut long tok promis yu bin mekim long poroman, na oltaim bai yupela i tok pait na mekim ol tok bilong sutim bel bilong narapela narapela. I gutpela long mekim kain tok olsem: “I luk olsem mitupela wantaim i bel hevi. Olsem wanem yumi ken wok gut wantaim bilong stretim dispela hevi?”—Stiatok bilong Baibel: Sindaun 12:18.

Soim olsem yu stap gut long tok promis bilong yu. Putim wanpela poto bilong poroman marit long tebol bilong yu long ples wok. Mekim ol gutpela tok taim yu stori long poroman bilong yu long ol narapela. Sapos yu lusim poroman na go long narapela ples, orait em i bikpela samting long ringim em long olgeta de. Planti taim, kolim tok olsem “mipela,” “mi na meri bilong mi,” o “mi na man bilong mi.” Taim yu mekim olsem, yu kamapim klia long ol narapela olsem yu strong long stap gut long tok promis bilong yu long poroman marit.

Bihainim pasin bilong ol marit i stap gutpela eksampel. Tingim ol lain husat i marit inap planti yia na olsem wanem ol i karim ol hevi long marit bilong ol. Askim ol: “Yu gat wanem tingting long mekim tok promis? Na olsem wanem dispela i helpim marit bilong yu?” Baibel i tok: “Ol i save wokim samting long ain bilong sapim ain. Olsem tasol, wanpela man i save helpim tingting bilong narapela man i kamap gutpela.” (Sindaun 27:17) I gutpela long bihainim dispela stiatok, na kisim helpim long ol marit husat i stap gut long poroman bilong ol.

^ par. 7 Baibel i tokaut olsem man o meri marit i ken katim marit sapos poroman bilong en i mekim pasin adaltri. Lukim atikol “Baibel i Tok Wanem?—Pasin Adaltri” long dispela Kirap!