WESAN i kamap olsem wanem? I gat planti samting i save kamapim wesan. Tasol dispela atikol bai i stori long parrot fish, em wanpela pis i save kaikai na bruk brukim korol i go kamap wesan. Ating bai yu kirap nogut long kisim save long dispela.

Ol parrot fish i stap long ol solwara long olgeta hap bilong graun long ol ples i hot. Ol i gat longpela maus na strongpela tit. Olsem na taim ol i kaikai ol korol, ol i save daunim ol liklik hap kaikai na trautim ol korol em ol i bruk brukim i kamap wesan. Sampela bilong ol dispela pis inap stap laip inap olsem 20 yia samting, tasol tit bilong ol i no save bagarap.

Long sampela hap, ol parrot fish i save kaikai ol korol i dai pinis, olsem na ol dispela pis i save kamapim planti wesan tru. Sampela saveman i tok wanpela parrot fish inap kamapim planti handret kilogram bilong wesan insait long wanpela yia.

Swarthy parrot fish

I gat narapela bikpela wok tu em ol parrot fish i save mekim. Dispela pis i save kaikai ol korol i dai pinis na ol hap pipia kaikai i pas long korol, na long dispela rot ol i helpim ol korol rip long i stap klin. Sapos ol parrot fish na ol narapela animal i save kaikai ol gras bilong solwara (seaweed) i no stap, bai i gat planti tumas gras bilong solwara na ol pipia samting long ol korol rip. Buk Reef Life i tok: “Sampela man i tok sapos i nogat ol animal bilong kaikai ol korol na gras bilong solwara, ating ol korol rip bai i no stap gut olsem long nau.”

Ol parrot fish i save mekim bikpela wok long lukautim ol korol, olsem na ol i mas kisim gutpela malolo long nait. Long nait, i gat planti bikpela pis samting i save raun long rip na ol inap long kaikai ol parrot fish. Olsem na ol dispela pis i save slip aninit long ol ston samting, tasol dispela i no gutpela ples hait, long wanem, ol sak inap long kaikaim ol.

Bilong lukautim ol yet long nait, sampela parrot fish i save kamapim wanpela kain wara long maus bilong ol bilong haitim bodi bilong ol, na dispela i save kamapim smel nogut. Ol saientis bilong solwara i ting olsem dispela i lukautim parrot fish long ol bikpela pis na sak samting.

Planti man i save amamas long raun long ol korol rip bilong lukim ol parrot fish, long wanem, ol dispela pis i luk nais tru. Ol parrot fish i gat kain kain naispela kala, na taim ol i go bikpela ol dispela kala i save senis. Na gutpela samting i olsem, yu inap long lukim planti parrot fish long ol hap we ol man i no save painim ol.

Ol man bilong raun long ol narapela ples i save amamas tru long lukim na harim nois bilong ol parrot fish i kaikai ol korol rip. Em samting ol i no inap long lusim tingting long en! Tru tumas, wok bilong ol parrot fish long bruk brukim ol korol i kamap wesan i helpim ol korol rip na solwara long i stap klin. Na dispela i mekim na ol man i amamas long lukim ol korol rip.