Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 FRAN PES STORI

Gutpela Samting i Wetim Ol Tarangu Lain

Gutpela Samting i Wetim Ol Tarangu Lain

Joe i bin wok long ami bilong Amerika inap planti yia. Tasol bihain hevi i painim em na famili bilong em, olsem na klostu 18 yia samting em i no gat haus bilong em yet. Inap wanpela yia, em i save go long laibreri na sampela taim em i toktok wantaim meri i wok long dispela hap. Ol samting ol i stori long en i senisim i stap bilong Joe.

Martín em wanpela yangpela long Ajentina husat i pilim olsem em i no pas gut wantaim God. Em i ting laip i no gat as bilong en, olsem na em i lusim haus bilong em na i go stap long wanpela nambis. Maski i olsem, em i bel hevi tru bikos em i no kisim bekim bilong ol bikpela askim bilong laip. Em i krai long God olsem: “Sapos yu stap tru, plis helpim mi long kisim save long yu.” Martín i kisim helpim olsem wanem? Bihain bai yumi stori moa long em.

I GAT planti risen na ol man i no gat haus bilong ol yet. Wankain olsem Joe, sampela man i karim hevi bilong ol yet o bilong famili. Ol narapela i gat wankain tingting olsem Martín, ol i lusim haus bilong ol na ol i no laik mekim ol wok bilong wan wan de, long wanem, ol i ting laip i nogat as bilong en. Na sampela man i no gat haus bikos ol i stap tarangu, ol disasta i kamap, pasin bilong kros na pait i stap insait long famili, pe bilong baim haus i antap tumas, ol i kisim sik bilong tingting, ol i kisim drak na dring planti tumas, o bosman i rausim ol long wok.

Paul Toro em wanpela profesa bilong saikoloji i tok, bipo ol man i ting ol tarangu lain i stap long ol kantri i gat woa na hevi bilong mani, na ol kantri i no gat planti wok bisnis. Tasol long nau, pasin bilong i stap tarangu em “wanpela bikpela hevi tu long ol kantri i gat planti wok bisnis.” * Dispela hevi i go bikpela, long wanem, gavman i no putim ol lo bilong helpim ol man i kisim liklik pe long wok mani, na tu, ol i no givim wankain pe long olgeta man.

Planti man i tingting planti long ol hevi bilong wan wan de. Tasol sampela i kisim save long tok bilong Baibel  na dispela i helpim ol long daunim pasin bilong tingting planti. Ol stiatok bilong Baibel inap helpim yumi long stap bel isi, na tu, helpim yumi long sait bilong mani samting. Yumi ken stori long olsem wanem ol stiatok bilong Baibel i helpim i stap bilong Joe na Martín.

BAIBEL I SENISIM I STAP BILONG EM

Cindi i wok long laibreri em Joe i save go long en. Em i tok: “Mi luksave olsem Joe i gat bikpela save, em i gat ol gutpela pasin, na pasin daun.” Cindi i wanpela Witnes Bilong Jehova, olsem na em i save givim ol nius Wastaua na Kirap! long Joe, na tu, em i invaitim Joe long go long Memorial bilong tingim dai bilong Krais. Taim Joe i go long dispela bung, ol Witnes i mekim gutpela pasin na ol i soim pasin rispek long em, na dispela i kirapim em long go oltaim long ol bung bilong ol long lotu. Na tu, em i orait long wanpela Witnes long kongrigesen i ken stadi wantaim em long Baibel.

Joe i stadi long Baibel na dispela i helpim em long tingim laip i bikpela samting

Maski Joe i mas mekim ol bikpela senis long i stap bilong en, em i bihainim ol tok bilong Baibel na dispela i helpim em long stap bel isi. Em i kisim save olsem laip em presen God i givim long yumi na pasin bilong smok i save bagarapim bodi. Dispela i makim olsem yumi mas lukautim bodi bilong soim olsem yumi rispektim laip. (Song 36:9) Olsem na Joe i lusim pasin bilong smok, na dispela i stret wantaim stiatok bilong Baibel long 2 Korin 7:1, olsem: “Yumi mas rausim olgeta pasin doti bilong skin.” Joe i lusim smok na dispela i lukautim helt bilong en na em i seivim mani.

Tok bilong Baibel i helpim Joe long luksave olsem em i gat wok long lukautim em yet long kaikai na haus samting, olsem na em i kirap long painim wok. * (1 Tesalonaika 4:11, 12) Long Saveman 2:24, Baibel i tok: “Yumi save kaikai na dring, na amamas long wok bilong yumi.” Taim yumi givim bel long mekim ol wok na helpim ol man i sot long ol samting, dispela i mekim yumi stap amamas.—Efesus 4:28.

Planti long kongrigesen i luksave olsem Joe i gat ol gutpela pasin. Cindi i tok: “Ol i soim pasin laikim long Joe na helpim em long painim ples slip na ol arapela samting em i nidim.” Joe i stadi long Baibel na bihain em i kisim baptais olsem wanpela Witnes Bilong Jehova. Long nau, em i save stori long ol narapela long olsem wanem gutpela savetingting bilong God long Baibel i bin helpim em.—Sindaun 3:13, 14.

KISIM SAVE LONG AS NA EM I STAP LAIP

Taim Martín i gat 20 krismas, em i kirap long insait long planti samting bilong save long as na em i stap laip. Em i tok: “Mi kisim drak na mi go long planti lotu na ol skul, tasol ol dispela samting i no helpim mi.” Em i stap long California, long Amerika inap liklik haptaim na bihain em i go long Hawaii. Martín i tok: “Mi stap long wanpela naispela ples tru.” Tasol em i no stap amamas. Em i tok moa: “Mi tingting planti, olsem na mi kisim sik dipresen na klostu mi laik suasaid.” Long dispela taim em i krai long God olsem, “Sapos yu stap tru, plis helpim mi long kisim save long yu.”

Nau Martín i gat stretpela tingting long i stap bilong em

Martín i tingim wanpela sain i gat dispela rait: “Haus Kingdom Bilong Ol Witnes Bilong Jehova.” Olsem na em i go long wanpela miting Kristen bilong ol. Em i tok: “Long dispela taim, mi gat longpela gras na mi no sevim mausgras, na mi werim seim klos inap planti mun. Tasol ol bratasista i amamas na tok welkam long mi.” Martín i amamas long  stadi long Baibel na oltaim em i wokabaut bihainim nambis bilong i go long taun na bai ol Witnes inap long mekim Baibel stadi wantaim em.

Long rot bilong stadi long Baibel, Martín i kisim ol bekim bilong ol askim bilong em. Save em i kisim i helpim em long daunim sik dipresen, na em i kisim amamas em i Jisas i stori long en, olsem: “Ol man i hangre long kisim save long God, ol i ken amamas.”—Matyu 5:3.

“Ol man i kirap nogut long ol senis mi mekim long i stap bilong mi”

Olsem Joe em yumi stori pinis long en, Martín i bihainim ol stiatok bilong Baibel na dispela i helpim em long mekim ol senis long i stap bilong em. Martín i luksave olsem pasin bilong stap klin long bodi i bikpela samting, na tu, ol Witnes i helpim em long painim wok mani na kisim ples slip. Em i tok: “Pastaim ol man i tingim mi olsem tarangu man, tasol nau ol i kirap nogut long ol senis mi mekim long i stap bilong mi.”

Bihain, Martín i go bek long Ajentina na kisim baptais olsem wanpela Witnes Bilong Jehova. Long nau, em i save amamas long helpim ol man husat i laik kisim save long God na bai ol inap painim ol bekim bilong ol bikpela askim bilong laip.

OL TARANGU LAIN BAI STAP GUT

Jeremaia em wanpela wokman bilong God long bipo, em tu i bin karim ol hevi. Ol birua i pait long lain bilong em na kisim ol i go kalabus na ol i stap wokboi nating. (Krai 1:3) Maski ol birua i no kilim i dai Jeremaia, ol i kisim olgeta kago bilong em. Olsem na Jeremaia i bel hevi na beten long God olsem: “Mi ting long mi bin raun nabaut olsem tripman. Na mi ting long ol bikpela hevi bilong mi. Na dispela i givim pen long mi.”—Krai 3:19.

Tasol Jeremaia i no larim ol dispela hevi i daunim em, bikos em i save olsem Jehova bai tingim na lukautim em. (Jeremaia 1:8) Na tu, olsem wanpela sumatin bilong Baibel em i kisim save olsem bihain ol man bai i no stap hangre na karim pen na hevi, nogat. Long dispela taim, olgeta man bai i gat gutpela sindaun na ol bai stap bel isi.—Song 37:10, 11.

Ol dispela samting bai kamap long rot bilong wanpela gutpela gavman, em Kingdom  Bilong God, na i no long rot bilong ol gavman bilong graun. (Daniel 7:13, 14) King bilong dispela Kingdom em Jisas Krais. Taim em i stap long graun, em i soim bikpela pasin sori long ol tarangu man. (Luk 7:22; 14:13) Aninit long wok bos bilong Jisas, ‘ol manmeri bai bihainim stretpela pasin tasol na planti gutpela samting bai kamap. Em i save helpim ol rabisman i singaut long em. Na ol manmeri i sot long ol samting na i no gat helpim, orait em yet bai i helpim ol. Sapos ol man nogut i laik daunim ol na bagarapim ol, em bai kisim bek ol.’—Song 72:7, 12, 14.

“Ol manmeri bilong mi bai i wokim ol haus na stap long ol.”—Aisaia 65:21

Taim Jisas i autim tok long ol man, bikpela tok bilong en em long Kingdom Bilong God. (Luk 4:43) Em i skulim ol man long beten olsem: “Kingdom bilong yu i mas i kam. Laik bilong yu i mas kamap long graun olsem em i save kamap long heven.” (Matyu 6:9, 10) Taim Kingdom Bilong God i bosim graun, i stap bilong ol man bai olsem wanem? Baibel i stori long ol gutpela samting bai painim ol man husat i stap aninit long Kingdom Bilong God. Olsem:

  • “Ol manmeri bilong mi bai i wokim ol haus na stap long ol. Na bai ol i planim ol gaden wain na wokim wain na dring. Ol birua bai i no inap kam moa na rausim ol manmeri bilong mi na sindaun long ol haus bilong ol na kisim ol gaden wain bilong ol na wokim wain na dring. . . . Na bai ol i amamas long ol samting ol yet i bin hatwok long kamapim.”—Aisaia 65:21, 22.

  • “Na olgeta man wan wan bai i sindaun gut klostu long gaden wain na diwai fik bilong ol, na i no gat wanpela man bai i mekim ol i pret. Bikpela I Gat Olgeta Strong i bin promis long mekim ol dispela samting.”—Maika 4:4.

Maski yumi gat ol hevi, ol tok promis bilong Baibel i helpim yumi long bilip na wet long ol gutpela samting. Wankain olsem Joe na Martín na planti ol arapela, ol stiatok bilong Baibel i helpim yumi long stap amamas na laip bilong yumi i gat as bilong en. Krieta bilong yumi, God Jehova i tok promis olsem: “Ol manmeri i putim yau gut long tok bilong mi, bai ol i stap gut. Na bai ol i no gat hevi na bai ol i no pret, long wanem, ol i save, samting nogut i no inap kamap long ol.” (Sindaun 1:33) Sapos yumi harim tok bilong God, bai yumi lukim truim bilong dispela tok!

^ par. 6 Planti i bin lusim haus bilong ol na stap olsem refiuji long kantri bilong ol yet o long narapela kantri, long wanem, ples bilong ol i gat woa, pasin birua, na pasin bilong pait na kilim ol arapela. Nius Awake! bilong Janueri 22, 2002 i stori long sampela bilong ol dispela hevi.

^ par. 11 Sampela man i no inap wok mani bikos ol i gat ol hevi long bodi, ol i sik, o ol i lapun. Tasol God i no orait long ol “man i no laik wok.”—2 Tesalonaika 3:10.