HATWOK BILONG EN

Yu na pikinini bilong yu i gat 4-pela krismas samting i save tok pait long husat bai i stap bos, na ating long olgeta taim pikinini bilong yu i save win.

  • Taim yu tokim pikinini long mekim samting em i no laik mekim, em i no save harim tok bilong yu.

  • Taim pikinini i laik mekim wanpela samting na yu tokim em olsem em i no ken mekim, em i save krai na bikhet nabaut.

Ating bai yu gat ol kain askim olsem: ‘Em pasin bilong ol pikinini i gat kain krismas olsem? Em bai lusim dispela pasin taim em i go bikpela?’

Yu inap skulim pikinini bilong yu long bihainim tok. Bai yumi stori long olsem wanem yu ken mekim olsem, tasol pastaim yumi ken skelim wanpela risen na pikinini i save bikhet.

AS NA DISPELA I KAMAP

Ol papamama i gat bikpela wok long lukautim nupela bebi bilong ol. Oltaim ol i redi tasol long bihainim laik bilong em. Sapos bebi i krai liklik, wantu ol bai mekim ol samting bilong pinisim krai bilong en. Em samting ol i mas mekim, long wanem, nupela bebi i nidim papamama long was long em.

Papamama i mekim olsem inap planti mun, olsem na pikinini i ting em i bos bilong papamama, na ol i stap olsem ol wokboi bilong em. Tasol taim pikinini i gat tupela krismas samting, nau em i luksave olsem i gat sampela senis i kamap insait long famili. Nau papamama i no moa bihainim tok bilong em, nogat; ol i laik bai em i mas bihainim tok bilong ol. Dispela i mekim na pikinini i tingting planti! Sampela pikinini bai krai na bikhet nabaut. Na sampela bai sakim tok bilong papamama bikos ol i laik bai papamama i mas bihainim tok bilong ol.

Taim pikinini i mekim olsem, papamama i mas soim olsem ol i stap bos bilong famili na pikinini i mas bihainim tok bilong ol. Tasol papamama i ken mekim wanem sapos pikinini i bikhet na sakim tok, olsem yumi ritim long stori i stap long kirap bilong dispela atikol?

SAMTING YU KEN MEKIM

Stap gutpela eksampel. Sapos yu no stap gutpela eksampel, orait pikinini i no inap daun long wok bos bilong yu. Long gutpela pasin, soim pikinini olsem yu gat wok long bosim em. Long nau, sampela saveman i ting  dispela tok bos i hatpela tok tumas. Wanpela saveman i tok i no stret long papamama i stap bos bilong pikinini. Tasol sapos papamama i larim pikinini i bihainim laik bilong em yet, orait pikinini bai ting olsem em i gat rait long mekim ol samting em i laik mekim. Na taim em i kamap bikpela man na meri, em bai i nogat gutpela savetingting long mekim gut ol wok bilong em.—Stiatok bilong Baibel: Sindaun 29:15.

Stretim pikinini. Wanpela dikseneri i kamapim mining bilong dispela tok stretim olsem, “pasin bilong putim ol lo na sapos man i no bihainim, orait yu mas givim strafe o stretim em na bai em i ken bihainim tok.” Papamama i mas bihainim stretpela pasin long skulim na stretim pikinini, na ol i no ken bikmaus na mekim tok bilong daunim pikinini. Sapos papamama i putim ol lo em pikinini i no kliagut long en o mekim olsem dispela lo i no bikpela samting, orait pikinini i no inap senisim pasin bilong em.—Stiatok bilong Baibel: Sindaun 23:13.

Tokaut klia. Sampela papamama i save askim pikinini long bihainim tok bilong ol. Ol i mekim kain tok olsem, “Inap yu stretim rum bilong yu?” Ol papamama i ting dispela em gutpela rot long toktok long pikinini. Tasol kain tok olsem i mekim na pikinini bai ting olsem em i ken makim olsem em bai bihainim tok bilong papamama o nogat. Kamapim long pikinini olsem yu stap bos bilong famili, na tokaut klia long ol samting yu laik em i mas mekim.—Stiatok bilong Baibel: 1 Korin 14:9.

Bihainim tok bilong yu. Sapos yu tok nogat, orait yu mas bihainim tok bilong yu, na yu wantaim poroman marit bilong yu i mas wanbel long dispela disisen. Sapos yu tokim pikinini olsem em bai kisim strafe sapos em i sakim tok, orait yu mas bihainim tok bilong yu. Yu no ken tok pait wantaim pikinini long as na yu mekim dispela disisen. Bilong helpim yu yet na pikinini bilong yu, ‘Yes bilong yu i mas minim Yes tasol, na Nogat bilong yu i mas minim Nogat tasol.’—Jems 5:12.

Mekim gutpela pasin laikim. Famili i no olsem wanpela gavman demokratik o gavman dikteta, nogat. God i givim wok long ol papamama long mekim bikpela long ol pikinini long pasin laikim. Na taim ol pikinini i kamap bikpela man na meri ol inap long mekim gut ol wok bilong ol. Taim yu skulim na stretim pikinini bilong yu, yu helpim em long bihainim tok na yu soim em olsem yu laikim em tru.