Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 OL KANTRI NA OL MANMERI

Visitim Honduras

Visitim Honduras

DISPELA tok Honduras i kam long wanpela tok Spen i makim ples i stap daun tru. Ating Christopher Columbus i mekim dispela tok bilong makim solwara long hap bilong Atlantik Kos. Sampela man i ting em risen na ol i kolim dispela kantri olsem Honduras.

Ol man bilong Honduras i ting em i bikpela samting long ol famili i mas stap gut na wok bung wantaim. Olsem, planti taim papamama i mekim ol bikpela disisen insait long famili long husat bai baim kaikai na skul fi samting bilong ol pikinini.

Planti man long Honduras i bilong lain Mestiso. Lain Mestiso em ol hapkas bilong Yurop na ol asples lain bilong Honduras. Sampela asples lain i stap yet, olsem lain Chortí. Narapela lain bilong Honduras, olsem lain Garifuna i painimaut olsem ol tumbuna bilong ol i kam long ol narapela ples.

Man Garifuna i paitim dram em ol i wokim long diwai

 Ol tumbuna bilong lain Garifuna i kam long Afrika na lain Carib Indians, em ol lain husat i bin stap long ailan St. Vincent. Long yia 1797 samting, lain Garifuna i go sindaun long Islas de la Bahía o Bay Islands. Bihain ol i go stap long ol ples long nambis bilong Karibian long Sentral Amerika. Orait bihain lain Garifuna i go sindaun long ol narapela hap bilong Not na Sentral Amerika.

Lain Garifuna i save amamas long paitim ol dram ol i wokim long diwai na danis. Ol i save werim ol klos i gat ol brait kala na ol i lain bilong stori. Na tu, ol i save amamas long kaikai ol kain kaikai olsem ereba, em wanpela kain kek ol i wokim long tapiok.

I gat olsem 400 kongrigesen bilong ol Witnes Bilong Jehova long Honduras. Ol i save mekim ol miting long tok Garifuna, Inglis, Mandarin bilong Saina, Miskito, Spen, na tokples sain bilong Honduras.

Ereba em wanpela kek ol i wokim long tapiok