Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 BAIBEL I TOK WANEM?

Ol Animal

Ol Animal

Ol animal i helpim i stap bilong ol arapela samting i gat laip. Olsem na yu ting God bai skelim pasin yumi mekim long ol animal?

Ol man i mas bihainim wanem pasin long lukautim ol animal?

OL MAN I TOK

Sampela man i tok yumi inap yusim ol animal long mekim planti wok. Tasol sampela man i ting yumi mas lukautim gut ol animal.

  • Wanpela man i sapotim raits bilong ol animal i tok: “Ol man i no ken tingim ol animal olsem samting bilong kisim kaikai o mani tasol, long wanem, ol animal tu i gat raits. Na tu, yumi no ken ting ol animal i samting nating.”

  • Planti man i ting stori bilong Leona Helmsley em wanpela mani meri i narakain stori tru. Em i makim 12 milion dola bilong lukautim dok bilong em. Na sapos dispela dok i dai, em i laik bai ol man i mas planim dok klostu long matmat bilong en.

Tingim dispela: Yu ting yumi mas bihainim wanem pasin long lukautim ol animal?

BAIBEL I TOK

Man bilong wokim ol samting i gat laip, em God Jehova i bin tokim ol man long “bosim olgeta samting i stap long [graun] . . . ol pis na ol pisin na olkain animal bilong graun.” (Stat 1:28) Dispela i kamapim klia olsem God i tingim olsem ol man i winim ol animal.

Paslain long dispela ves i gat wanpela bikpela tok i strongim dispela tok. Baibel i tok: “God i wokim ol manmeri na ol i kamap olsem God yet. God i mekim ol i kamap man na meri.”—Stat 1:27.

God i bin wokim yumi ol man ‘i kamap olsem Em yet,’ olsem na yumi inap kamapim ol pasin bilong God. Em ol pasin olsem, savepasin, stretpela pasin, na pasin laikim. Na tu, ol man inap bihainim ol stretpela pasin na ol i laik long kisim save long God. Tasol ol animal i no inap mekim ol dispela samting, long wanem, God i no bin wokim ol ‘i kamap olsem Em yet.’ Olsem na i no gat wok long ol man i mekim wankain pasin long ol animal olsem ol i save mekim long ol arapela man.

Tasol yu ting dispela i makim olsem ol man i gat rait long mekim nogut long ol animal? Nogat tru.

  • Long Lo God i bin givim long ol Israel, em i tok ol man i mas givim malolo na kaikai long ol animal, na helpim ol long taim ol i gat sik. Na tu, ol i mas lukautim ol animal na bai ol i no ken kisim bagarap samting.—Kisim Bek 23:4, 5; Lo 22:10; 25:4.

“Long olgeta wik yupela i mas wok long 6-pela de tasol, na long de namba 7 yupela i no ken wok. Olsem na bai ol donki na bulmakau . .  . i ken malolo na kisim strong gen.”Kisim Bek 23:12.

 I gat rong long kilim ol animal i dai?

OL MAN I TOK

Sampela man bilong kisim abus na ol man bilong kisim pis i save kilim ol animal i dai olsem wanpela spot na ol i resis long husat bai kilim i dai planti animal moa. Na long dispela rot ol i kisim amamas. Ating sampela man bai wanbel long tok bilong Leo Tolstoy bilong Rasia em man bilong raitim buk. Em i tok “i no stret” long kilim i dai ol animal na kaikai.

BAIBEL I TOK

God i save larim ol man i kilim ol animal bilong lukautim ol yet na bai ol i no ken kisim bagarap, na tu, bilong wokim klos long skin bilong ol animal. (Kisim Bek 21:28; Mak 1:6) Na Baibel i tok ol man inap kilim ol animal bilong kaikai. Long Stat 9:3, Baibel i tok: “Yupela i ken kaikai olgeta abus na ol samting i save wokabaut long graun.” Na Jisas i bin helpim ol disaipel long kisim sampela pis na bihain ol i kaikai.—Jon 21:4-13.

Tasol Baibel i tok God “i heitim tru ol man i laikim pasin pait.” (Song 11:5, NW ) Olsem na God i no laik bai yumi kilim ol animal bilong kisim amamas long en o mekim olsem wanpela spot.

Baibel i kamapim klia olsem God i save tingim laip bilong ol animal i bikpela samting.

  • Baibel i tok taim God i wokim ol samting, Em “i kamapim ol kain kain animal bilong ples na ol bikpela na liklik animal bilong bus. God i lukim olgeta dispela samting i gutpela.”Stat 1:25.

  • Baibel i tok long Jehova olsem: “Em i save givim kaikai long olgeta abus.” (Song 147:9) God i bin wokim gut graun na bai ol animal inap kisim planti kaikai na i gat ples slip bilong ol.

  • Long beten bilong King Devit bilong Israel, em i tok: “Bikpela, yu save lukautim ol man na ol abus na ol i stap gut.” (Song 36:6) Long taim bilong Bikpela Tait, Jehova i lukautim 8-pela manmeri na olgeta kain animal, tasol em i bagarapim ol man nogut.—Stat 6:19.

I klia tru olsem Jehova i amamas long ol animal em i bin wokim, na em i laik bai ol man i tingim na lukautim gut ol animal.

“Ol stretpela man i save marimari long ol animal bilong ol, na lukautim ol gut.”Sindaun 12:10.