PLANTI ol pusi em ol man i lukautim i save raun long nait. Olsem na mausgras bilong ol i save helpim ol long lukim ol samting na painim kaikai taim ples i go tudak.

Tingim: Mausgras bilong ol pusi i save gro long pes bilong ol. Olsem na ol nev i stap aninit long skin i helpim ol long pilim ol samting em ol i no inap lukim, olsem win samting. Na maski ples i tudak ol inap painim ol samting.

Mausgras bilong ol pusi i helpim ol long pilim ol samting, olsem na ol inap save long ples stret em wanpela samting o animal i stap long en. Na tu, mausgras bilong ol i helpim ol long luksave long sais bilong ol samting. Buk Encyclopædia Britannica i tok: “Ol saveman i mekim yet sampela wok painimaut long mausgras bilong ol pusi. Tasol ol i luksave olsem sapos ol man i katim mausgras bilong ol pusi, ol bai i no inap long raun bilong painim kaikai samting.”

Ol saientis i wokim ol robot i gat ol liklik sensa masin i mekim wankain wok olsem mausgras bilong ol pusi. Ol dispela liklik masin i helpim ol robot long muv i go i kam insait long wanpela rum maski i gat planti samting i stap. Ol i kolim ol dispela masin sensa olsem e-whiskers. Wanpela saientis long University of California long Berkeley, em Ali Javey i tok: “Ol man i ting ol i ken yusim ol dispela sensa long ol nupela masin, ol kompiuta, na tu, long ol wok saiens samting.”

Yu ting wanem? Mausgras bilong ol pusi i kamap long rot bilong evolusen? O wanpela i bin wokim?