HATWOK BILONG EN

“Mi gat tupela pren, tasol sampela taim ol i save mekim ol bung na ol i no invaitim mi long go wantaim ol. Na olgeta taim ol i save stori long ol samting ol i mekim. Wanpela taim mi ringim narapela pren bilong mi na wanpela long haus i ansarim telefon. Mi inap long harim olsem tupela pren bilong mi i wok long toktok na lap i stap. Na dispela i mekim na mi pilim olsem mi stap wanpis na mi nogat ol pren!”—Maria. *

Olsem wanem? Sampela taim yu pilim olsem yu stap wanpis na ol narapela i no tingim yu? Sapos olsem, orait ol gutpela stiatok bilong Baibel inap helpim yu. Pastaim yumi ken stori long sampela samting i mekim na man i pilim olsem em i stap wanpis.

SAMTING YU MAS SAVE LONG EN

Klostu olgeta man i pilim olsem ol i stap wanpis. Dispela tok inap makim tu ol man i gat biknem. Bilong wanem ol i pilim olsem? Long wanem, ol i gat planti pren, tasol ol dispela pren i nogat ol gutpela pasin. Planti man inap save long wanpela man i gat biknem, tasol dispela i no makim olsem ol i pren tru bilong em. Na dispela inap mekim na em i pilim olsem em i stap wanpis.

Pasin bilong i stap wanpis inap nogutim helt bilong yu. Ol saveman i mekim 148 narapela narapela wok painimaut na ol i luksave olsem pasin bilong i stap wanpis inap mekim na ol man i dai long taim ol i yangpela yet. Na namba bilong ol dispela lain i “winim namba bilong ol man i dai long pat tumas” na i “wankain long man i smokim 15 sigaret long wanpela de.”

Man i stap wanpis inap pilim olsem i nogat man i tingim em. Sapos yu stap wanpis, bai yu amamas tasol long wanpela husat i laik kamap pren bilong yu. Wanpela yangpela man Alan i tok: “Taim yu stap wanpis, yu laik tru long wanpela i tingim yu. Ating yu bai amamas tasol long stap pren bilong wanpela husat i tingim yu. Tasol kain tingting olsem inap kamapim hevi.”

Teknoloji i no inap daunim pasin bilong i stap wanpis. Wanpela yangpela meri Natalie i tok: “Maski yu salim teks mesis o e-mail long wan handret man long wanpela de, dispela i no makim olsem bai yu i stap amamas, nogat, bai yu pilim olsem yu stap wanpis yet.” Wanpela  tineja em Tyler i tok: “Pasin bilong salim teks mesis i olsem man i kisim liklik kaikai, tasol pasin bilong bung na toktok wantaim i olsem man i kisim bikpela kaikai na em i pulap. Olsem na yu ken salim teks mesis, tasol pasin bilong bung na toktok wantaim narapela i gutpela moa.”

SAMTING YU KEN MEKIM

Holim stretpela tingting. Olsem, yu go long Intenet na yu lukim piksa bilong olgeta pren bilong yu long wanpela bung, tasol ol i no bin invaitim yu long go. Long kain taim olsem yu ken holim stretpela tingting na no ken pilim olsem ol i no tingim yu. Yu no save long risen na ol i no bin singautim yu, olsem na yu no ken tingting planti. Yu mas ting olsem i mas i gat gutpela risen na ol i no bin singautim mi. Olsem na tingting bilong yu long ol samting i kamap inap helpim yu o mekim yu pilim olsem ol narapela i no tingim yu.—Stiatok bilong Baibel: Sindaun 15:15.

No ken kamapim tingting bilong yu yet. Taim yu stap wanpis yu inap ting olsem, ‘Ol arapela i no save invaitim mi o ol i les long mi bung wantaim ol.’ Ol dispela kain tingting inap mekim yu bel hevi na pilim olsem ol arapela i no tingim yu, olsem na yu laik i stap wanpis.—Stiatok bilong Baibel: Sindaun 18:1.

Stap pren bilong ol man i gat bikpela krismas. Baibel i stori olsem Devit na Jonatan i gutpela pren, maski krismas bilong Jonatan i winim krismas bilong Devit inap 30 yia samting. Maski krismas bilong ol i narapela narapela, ol i stap olsem ol gutpela pren. (1 Samuel 18:1) Wankain samting olsem inap kamap long yu. Wanpela meri i gat 21 krismas em Kiara i tok: “Nau mi amamas olsem mi gat ol pren husat i gat bikpela krismas winim mi. Na mi amamas olsem ol dispela pren bilong mi i gat tingting bilong ol bikpela man long skelim ol samting na ol inap long mekim ol gutpela disisen.”—Stiatok bilong Baibel: Jop 12:12.

Amamas long i stap wanpis. Sampela man i pilim olsem ol i stap wanpis taim ol yet i stap. Tasol sapos yu yet i stap dispela i no makim olsem yu stap wanpis. Olsem, Jisas i save amamas long bung na toktok wantaim ol arapela, tasol sampela taim em i laik long i stap wanpis. (Matyu 14:23; Mak 1:35) Yu tu inap mekim olsem. Long taim yu stap wanpis, lusim dispela haptaim long tingim ol blesing yu bin kisim. Taim yu mekim olsem planti man bai laik long i stap pren bilong yu.—Sindaun 13:20.

^ par. 4 Mipela i bin senisim sampela nem long dispela atikol.