Kalap go long lista

Kalap go long lista bilong ol tok

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

KIRAP! Epril 2015 | Yu Save Stretim Pikinini?

Sampela papamama i skulim ol pikinini long bihainim ol stretpela pasin, tasol planti man i no wanbel long dispela tingting. Bilong wanem ol man i gat kain tingting olsem?

FRAN PES STORI

Yu Save Stretim Pikinini?

Olsem wanem? Tingting bilong ol saveman long yia 1960 samting long stretim pikinini inap helpim ol papamama long nau?

FRAN PES STORI

Gutpela Rot Bilong Stretim Pikinini

Faivpela stiatok bilong Baibel we inap helpim ol famili long stap gut.

GRAUN NA OL MANMERI

Visitim Honduras

Kisim sampela save moa long pasin na bilip bilong ol man long wanpela kantri i stap long Sentral Amerika.

HELPIM I KAM LONG FAMILI

Karim Hevi Bilong i Stap Wanpis

Pasin bilong stap wanpis inap mekim yu bel hevi na dispela inap nogutim helt bilong yu. Dispela i wankain long man i smokim 15 sigaret insait long wanpela de. Yu inap mekim wanem na bai yu no pilim olsem ol narapela i no tingim yu na yu stap wanpis?

LUKIM GEN OL BIKPELA TOK BILONG BAIBEL

Ol Animal

Yu ting yumi mas lukautim ol animal?

Yu Bihainim Savepasin Long Yusim Teknoloji?

Bekim bilong dispela 4-pela askim bai helpim yu long save long pasin bilong yu long yusim teknoloji.

TRU DISPELA SAMTING I BIN KAMAP?

Mausgras Bilong Ol Pusi

Bilong wanem ol saientis i wokim ol robot wantaim ol sensa masin em ol i kolim e-whiskers?