Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 BAIBEL I TOK WANEM?

Pilai Laki

Pilai Laki

Sampela man i ting i no gat rong long pilai laki, tasol ol arapela i ting dispela pasin inap nogutim ol man.

Yu ting i gat rong long pilai laki?

OL MAN I TOK

Planti man i ting i no gat rong long pilai laki sapos gavman i tok orait long dispela. Ol i tok em samting bilong kisim amamas tasol. Gavman i orait long ol bisnis bilong pilai laki long salim ol loto tiket na long wokim ol haus bilong pilai laki olsem kasino samting. Long wanem, ol i save olsem ol inap long kisim ol takis bilong helpim ol man.

BAIBEL I TOK

Baibel i no tambuim pasin bilong pilai laki. Tasol i gat planti gutpela stiatok long Baibel bilong helpim yumi long save long tingting bilong God long dispela pasin.

Pasin bilong pilai laki, olsem winim mani bilong narapela i no stret wantaim tok lukaut bilong Baibel long yumi “mas sakim olgeta kain pasin mangal.” (Luk 12:15) Pasin mangal i save kirapim ol man long pilai laki. Ol bisnis bilong pilai laki i tok ol man bai winim bikpela mani tru sapos ol i baim ol loto tiket samting o pilai laki long ol haus kasino. Tasol ol i giamanim ol man, long wanem, wan wan man tasol bai win. Na tu, pasin bilong pilai laki i kirapim ol man long mangal long mani, olsem na ol i tingting tasol long kisim bikpela mani.

Man i save pilai laki i tingim em yet tasol na em i laik winim mani bilong ol narapela. Tasol Baibel i kirapim ol man long “tingim ol samting bilong helpim narapela, na ol i no ken tingting long ol samting bilong helpim ol yet.” (1 Korin 10:24) Wanpela bilong Tenpela Lo i tok: ‘Yupela i no ken mangalim olgeta samting bilong ol arapela man.’ (Kisim Bek 20:17) Tingim, man bilong pilai laki i save tingting long winim ol arapela na bai em i ken kisim winmani long ol.

Baibel i tok lukaut tu long pasin bilong bilip olsem sapos yumi laki bai yumi kisim ol gutpela samting. Sampela man long lain Israel bilong bipo i no bilip long God, olsem na ol i kirap long ‘lotuim Gat na Meni, em ol giaman god ol i ting ol i save mekim ol i win na ol i gat gutpela taim.’ Yu ting God i amamas long pasin ol i mekim? Nogat tru. God i tokim ol: “Yupela i sakim tok bilong mi na mekim ol pasin nogut tasol long ai bilong mi, em ol pasin mi no laikim tru.”—Aisaia 65:11, 12.

Long sampela kantri, gavman i kisim mani long ol bisnis bilong pilai laki na ol i yusim dispela mani long helpim ol man, olsem long sait bilong ediukesen na long wokim ol rot na haus sik samting. Maski i olsem gavman i kisim mani long pasin i kirapim ol man long laikim tumas mani. Dispela i mekim na planti man i tingting long helpim ol yet tasol. Na tu, ol i no laik mekim ol wok bilong lukautim ol yet.

‘Yupela i no ken mangalim olgeta samting bilong ol arapela man.’Kisim Bek 20:17.

Olsem wanem pasin bilong pilai laki inap nogutim man?

BAIBEL I TOK

Baibel i tok lukaut olsem “ol man i strong long kisim planti mani, ol bai pundaun long traim na ol bai pundaun long trap na ol bai i gat ol laik nogut na bihainim longlong tingting. Na long dispela rot ol bai bagarap.” (1 Timoti 6:9) Gridi pasin o pasin mangal i kirapim ol man long pilai laki. Dispela pasin em pasin nogut tru, olsem na Baibel i kirapim yumi long sakim “gridi pasin.”—Efesus 5:3.

Man i pilai laki i laikim tumas mani, olsem na em i tingting long kisim planti mani kwiktaim. Tasol Baibel i tok pasin bilong laikim tumas mani i “as bilong olgeta kain pasin nogut.” Na sapos yumi no was gut, dispela pasin inap bosim laip bilong yumi. Dispela bai mekim na yumi tingting planti na lusim pasin bilong bilip long God. Baibel i tok piksa long ol man i laikim tumas mani, i olsem “ol i sutim ol yet long ol samting i givim pen long ol.”—1 Timoti 6:10.

Pasin mangal i mekim na man i no stap bel isi. Maski em i gat planti mani, oltaim em bai ting olsem em i nidim sampela mani moa, na dispela i mekim na em i bel hevi. Baibel i tok: “Sapos bel bilong man i skrap long kisim planti mani, orait oltaim bai em i ting em i sot long mani. Sapos man i tingting long kamap maniman, orait olgeta samting em i kisim i no inapim em.”—Saveman 5:10.

Pasin bilong pilai laki i kalabusim planti milion man. Wanpela wok painimaut i tok dispela hevi i stap long graun olgeta. Long Amerika planti milion man i kalabus long pilai laki.

Wanpela savetok i tok: “Sapos man i hariap long kisim ol samting bilong papamama long taim tupela i stap yet, orait ol dispela samting bai i no inap i stap gut.” (Sindaun 20:21) Ol man i kalabus long pilai laki i bungim planti hevi. Olsem ol i rausim ol long wok, marit bilong ol i bruk, ol i lusim ol pren bilong ol, na tu, ol i no inap long bekim ol dinau. Tasol man i bihainim ol stiatok bilong Baibel i abrusim ol hevi em pasin bilong pilai laki i save kamapim. Dispela man bai stap gut na stap amamas.

“Ol man i strong long kisim planti mani, ol bai pundaun long traim na ol bai pundaun long trap na ol bai i gat ol laik nogut na bihainim longlong tingting. Na long dispela rot ol bai bagarap.”1 Timoti 6:9.