STIATOK BILONG BAIBEL: “Yupela i mas werim pasin laikim olsem yupela i werim klos, long wanem, pasin laikim em i nambawan gutpela rot bilong mekim ol man i kamap wanbel.”Kolosi 3:14.

GUTPELA SAMTING I KAMAP: Planti taim Baibel i stori long pasin laikim, tasol dispela pasin laikim i no makim pasin laikim namel long man na meri, nogat. Dispela pasin laikim i as bilong ol arapela pasin olsem, pasin sori, pasin daun, pasin helpim, pasin isi, fogivim narapela, stap gut long narapela, na pasin bilong i no les kwik. (Maika 6:8; Kolosi 3:12, 13) Pasin laikim namel long man na meri i save pinis, tasol pasin laikim em Baibel i stori long en i save stap oltaim.

Brenda i marit klostu 30 yia pinis i tok: “Pasin laikim em man na meri i gat long taim ol i marit nupela i no wankain long pasin laikim em man na meri i gat bihain long ol i marit inap planti yia pinis.”

Sam i marit winim 12-pela yia i tok: “Oltaim mi na meri bilong mi i amamas long ol stiatok bilong Baibel, long wanem, ol tok bilong en i helpim tru mipela! Sapos yumi bihainim ol dispela tok, bai yumi stap amamas. Tasol sampela taim mi no bihainim ol samting mi kisim save long en. Mi save mekim olsem taim mi taiet, belhat, o mi laik mekim wanpela wok. Long kain taim olsem mi save beten askim Jehova long helpim mi long lusim ol kranki pasin. Bihain mi save hagim meri bilong mi na mipela i lusim tingting long ol hevi i kamap!”

“Stretpela pasin man i mekim i kamapim ples klia olsem em i gat savetingting”

Jisas Krais i tok: “Stretpela pasin man i mekim i kamapim ples klia olsem em i gat savetingting.” (Matyu 11:19) Tok bilong Baibel i kamapim planti gutpela savetingting. Ol tok bilong en i save helpim tru olgeta kain man long kain kain taim na ples. Na tu, Krieta bilong yumi em God Jehova i as bilong ol tok bilong Baibel na ol dispela tok inap helpim tru ol man. Sapos yumi bihainim ol tok bilong Baibel dispela inap helpim yumi. Olsem na Baibel i tok: “Yupela yet i mas traim na lukim na bai yupela i save olsem Bikpela i gutpela tru.” (Song 34:8) Olsem wanem? Yu amamas long i stap pren bilong God?