Maski ol saveman i painim kain kain rot bilong daunim ol sik, dispela i no pasim ol man long kisim sik. Tasol ol wok painimaut i soim olsem i gat rot bilong daunim sampela bilong ol dispela sik.

GRAUN OLGETA

Lain World Health Organization i ting olsem kirap long yia 2035, inap 24 milion man bai kisim sik kensa long olgeta yia. Long nau, winim 14 milion man i gat sik kensa, tasol ol i ting dispela namba bai i go antap winim 70 pesen. Ol i tok 50 pesen bilong ol dispela man bai kisim kensa bikos ol i pat tumas, ol i no save eksasais, ol i smok na dring planti alkohol. Na tu, ol inap kisim kensa long rot bilong yusim ol masin samting i gat rediesen.

BRITEN

Gavman bilong Briten i mekim wanpela wok painimaut na ol i kisim save olsem ol man inap kisim sik longlong bilong bulmakau long rot bilong kisim blut. Andrew Miller em wanpela memba bilong palamen i tok: “Mipela i tingting planti, long wanem, dispela sik inap kilim i dai planti man. Na tu, ol saveman i tok pasin bilong kisim blut na ol ogen bilong bodi olsem kidni samting inap givim sik long ol narapela.”

NOWE

Ol saveman i mekim wanpela wok painimaut insait long 11-pela yia long klostu 63,000 man long Nowe na ol i luksave olsem sik bilong bel hevi inap mekim man i kisim sik bilong klok. Lain European Society of Cardiology i kamapim tok bilong wanpela savemeri i mekim dispela wok painimaut i tok, sik bilong bel hevi i save givim presa long ol man. Na dispela i mekim na ol man i kisim ol sik bilong klok, na tu, ol i no inap long bihainim ol tok bilong helpim ol long kamap orait gen.

AMERIKA

Ol saientis i mekim wok painimaut long ol hevi em pasin bilong smok i save kamapim. Wanpela hevi ol i luksave long en em olsem, taim ol man i smok ol hap pipia bilong smok i save pas long plua na long ol rum bilong ol hotel, na long ol kar samting. Sapos ol man i no klinim ol dispela pipia hariap, em inap long bagarapim helt bilong ol man.