1 Laip i Kamap Olsem Wanem?

SAMPELA MAN I TOK. Ol samting i gat laip i kamap long ol samting i nogat laip.

WAI SAMPELA MAN I NO WANBEL LONG DISPELA BEKIM. Long nau ol saientis i kisim sampela save moa long olsem wanem ol samting i gat laip i wok gut. Tasol ol i no kliagut long laip i kamap olsem wanem. Ol samting i gat laip olsem ol liklik sel samting i narapela kain olgeta long ol samting i nogat laip.

Ol saientis i no kliagut long graun i luk olsem wanem inap planti bilion yia i go pinis. Ol i gat narapela narapela tingting long laip i kamap olsem wanem. Sampela i ting laip i kamap long rot bilong wanpela volkeno o laip i kamap insait long solwara. Ol narapela i ting laip i kamap insait long ol bikpela sta bilong yunives na taim ol dispela sta i pundaun long graun, ol samting i gat laip i kamap. Tasol ol kain tingting olsem i no helpim ol man long save long olsem wanem laip i kamap.

Ol saientis i ting ol liklik samting em ol i kolim molekiul i bung na bihain ol i bruk i go planti na isi isi ol i kamapim olgeta samting i gat laip. Maski ol saientis i gat kain tingting olsem, ol i no painim evidens long soim olsem kain molekiul i bin stap long bipo, na tu, ol i no inap wokim kain molekiul long laboritori.

Ol samting i gat laip i narakain tru, olsem ol inap bungim na yusim ol infomesen. Tingim, olgeta wan wan sel i save bihainim wanpela lo bilong bungim na karim tok i go long olgeta hap bilong bodi. Olsem na maski wanpela sel i dai narapela sel i karim wankain infomesen. Sampela saientis i tok wok bilong ol sel i stap long bodi bilong man i wankain long ol kompiuta program samting. Maski i olsem, bilip bilong evolusen i no inap kamapim klia olsem wanem ol sel inap mekim kain bikpela wok olsem.

Ol sel i nidim ol marasin protin bilong ol i ken wok gut. Ol marasin protin i gat planti milion molekiul long en em ol i kolim protin molekiul, na ol dispela molekiul i gat planti handret marasin amino asit. Bilong protin molekiul i ken mekim wok bilong en, em i mas bihainim wanpela kain lo. Sampela saientis i tok dispela i kamapim klia olsem ol dispela protin molekiul i no kamap long laik bilong ol yet. Saveman Paul Davies i tok: “Wanpela sel i gat planti tausen narapela narapela marasin protin, na dispela i soim olsem ol sel i no kamap nating.”

OL MAN I WANBEL. Inap planti yia ol saientis i mekim kain kain wok painimaut, tasol ol i luksave olsem ol samting i gat laip i kamap long ol samting i gat laip.

 2 Laip i Kamap Long Rot Bilong Evolusen?

SAMPELA MAN I TOK. Namba 1 samting i gat laip i kamapim ol arapela samting i gat laip, dispela tok inap makim ol man tu. Ol man i ting ples ol man na animal samting i stap long en i mekim sampela samting long jin bilong ol.

WAI SAMPELA MAN I NO WANBEL LONG DISPELA BEKIM. Sampela sel i narapela kain long ol arapela sel. Wanpela buk i tok, ol sel inap kamapim ol sel we i narakain tru. Olsem na ol i kolim dispela olsem “namba 2 bilip bilong evolusen we ol i no kliagut long en.”

Ol saientis i painimaut olsem insait long wanpela sel, i gat ol protin molekiul em ol i save wok bung wantaim long kamapim planti bikpela wok. Taim man i kaikai, ol dispela molekiul i save kisim ol marasin samting bilong helpim bodi long kisim strong, kamapim ol nupela sel, na bai ol dispela sel i holim yet infomesen bilong ol sel i dai pinis. Yu ting dispela bilip olsem ples ol man na animal samting i stap long en i insait long dispela narakain wok bilong ol molekiul? Planti man i no kliagut long dispela.

Ol man na animal i kamap taim kiau bilong meri i bung wantaim spem bilong man. Taim bebi i stap long bel bilong mama inap sampela wik tasol, ol sel i save kamap planti na mekim narapela narapela wok bilong kamapim ol narapela hap bilong bodi bilong pikinini. Bilip bilong evolusen i no inap long eksplenim hau wan wan sel i save long wok bilong en.

Long nau, ol saientis i ting olsem ol sel na ol molekiul i mas senis bilong wanpela animal i ken kamap narapela kain animal. Tasol ol i no inap eksplenim olsem wanem evolusen inap kamapim wanpela sel. Dispela i helpim yumi long save olsem dispela bilip olsem jin bilong ol man na animal samting i save senis i no as na i gat narapela narapela kain animal. Wanpela profesa bilong saiens, em Michael Behe i stori long bodi bilong ol animal na em i tok, ol wok painimaut “i no inap stori gut long olsem wanem ol animal i gat narapela kain bodi i save wok gut, na tu, hau ol animal inap kamap nating long ol samting i nogat laip.”

Ol man i save long wanem samting i stret na wanem samting i no stret, ol inap kisim save na wokim gut tingting, na tu, ol inap kamapim ol gutpela pasin olsem pasin bilong daunim laik bilong ol na helpim ol narapela. Yumi ken luksave olsem i no stret long ting olsem ol man em ol i gat gutpela savetingting inap kamap long rot bilong ol senis i save kamap long ol jin.

OL MAN I WANBEL. Planti man i bilip olsem laip i kamap long rot bilong evolusen. Tasol ol narapela i no wanbel long ol bekim bilong ol long hau laip i kamap na husat i bin wokim ol samting i gat laip.