Skip to content

Skip to secondary menu

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Yu Gat Wanem Tingting Long Bihain?

Yu Gat Wanem Tingting Long Bihain?

Yu ting ol samting long graun bai . . .

  • stap wankain?

  • go nogut moa?

  • kamap gutpela moa?

 BAIBEL I TOK

“God . . . bai mekim drai aiwara i stap long ai bilong ol, na bai i no gat dai moa, na ol bai i no bel hevi na krai moa, na ol bai i no inap pilim pen gen. Ol dispela samting bilong bipo ol i pinis olgeta.” —Revelesen 21:3, 4, Nupela Taim Baibel.

SAMTING DISPELA INAP MEKIM LONG YU

Wok bilong yu i gat as bilong en na yu amamas long en.—Aisaia 65:21-23.

Olgeta kain sik, pen, na bel hevi bai pinis.—Aisaia 25:8; 33:24.

Bai yu amamas long i stap laip oltaim oltaim wantaim famili na ol pren.—Song 37:11, 29.

 YU TING YUMI INAP BILIP TRU LONG TOK BAIBEL I MEKIM?

Yes, i gat tupela as na yumi inap bilip olsem:

  • God inap tru long truim ol tok promis bilong em. Baibel i tok, God Jehova wanpela tasol i gat nem olsem “God i Gat Olgeta Strong,” long wanem, strong bilong em i no gat mak bilong en. (Revelesen 15:3) So em inap tru long truim tok promis bilong em long mekim ol samting bilong graun i kamap gutpela. Olsem Baibel i tok, “God inap mekim olgeta samting.”—Matyu 19:26.

  • God i gat laik long truim ol tok promis bilong em. Olsem: Jehova i “laikim tumas” long kirapim bek ol man i dai pinis.—Jop 14:14, 15.

Baibel i stori tu long Pikinini Bilong God, em Jisas, i bin oraitim ol sikman. Wai na em i mekim olsem? Bikos em i gat laik long mekim. (Mak 1:40, 41) Olsem Papa bilong em, Jisas i laik helpim ol man i nidim helpim.—Jon 14:9.

Olsem na yumi inap bilip olsem Jehova na Jisas i laik tru long helpim yumi long amamas long gutpela sindaun bilong yumi long bihain!—Song 72:12-14; 145:16; 2 Pita 3:9.

 SAMTING BILONG TINGIM

Long wanem rot God bai stretim ol samting long graun na mekim i kamap gutpela?

Baibel i bekim dispela askim long MATYU 6:9, 10 na DANIEL 2:44.