Yu ting em i . . .

  • wanpela buk i gat savetingting bilong ol man?

  • wanpela buk i gat ol stori nating na stori tumbuna?

  • Tok Bilong God?

 BAIBEL I TOK

“God em i as bilong olgeta tok i stap long Rait Holi.”—2 Timoti 3:16, Nupela Taim Baibel.

SAMTING DISPELA INAP MEKIM LONG YU

Yu amamas long kisim ol gutpela bekim bilong ol bikpela askim.—Sindaun 2:1-5.

Tok bilong en inap stiaim laip bilong yu long olgeta de.—Song 119:105.

Yu bilip na wet long gutpela samting bai kamap long bihain.—Rom 15:4.

 YU TING YUMI INAP BILIP TRU LONG TOK BAIBEL I MEKIM?

Yes, i gat tripela as na yumi inap bilip olsem:

  • Ol tok bilong en i stret wantaim. Insait long 1,600 yia, inap olsem 40 narapela narapela man i bin raitim ol tok bilong Baibel. Planti bilong ol i no bin bungim narapela narapela. Tasol olgeta tok bilong en i stret wantaim na i gat wanpela bikpela as tok tasol!

  • Stori bilong en long ol samting i bin kamap bipo, em i tru. Planti taim ol saveman bilong raitim ol stori bilong bipo ol i save haitim stori bilong lain bilong ol i lus long pait. Tasol ol man bilong raitim Baibel ol i bin kamapim ol popaia bilong ol, na tu, bilong lain bilong ol.—2 Stori 36:15, 16; Song 51:1-4.

  • Ol tok profet bilong Baibel i save kamap tru. Inap olsem 200 yia paslain long Babilon i bagarap, Baibel i bin tok profet long dispela bagarap. (Aisaia 13:17-22) Em i stori long hau Babilon bai pundaun na em i kolim tu nem bilong man husat bai daunim Babilon!—Aisaia 45:1-3.

Planti narapela tok profet bilong Baibel i bin kamap tru. Tasol yumi no kirap nogut long dispela, long wanem, Baibel em i Tok Bilong God.—2 Pita 1:21.

 SAMTING BILONG TINGIM

Hau bai Tok Bilong God inap helpim sindaun bilong yu?

Baibel i bekim dispela askim long AISAIA 48:17, 18 na 2 TIMOTI 3:16, 17.