Bai yu tok . . .

  • yes?

  • nogat?

  • ating?

 BAIBEL I TOK

“God . . . bai mekim drai aiwara i stap long ai bilong ol, na bai i no gat dai moa, na ol bai i no bel hevi na krai moa, na ol bai i no inap pilim pen gen.”—Revelesen 21:3, 4, Nupela Taim Baibel

SAMTING DISPELA INAP MEKIM LONG YU

Yu save olsem God i no save givim pen na hevi long yumi.—Jems 1:13.

Bel i stap isi, bikos yu save God i pilim hevi bilong yu.—Sekaraia 2:8.

Yu bilip olsem olgeta pen na hevi bai pinis.—Song 37:9-11.

 YU TING YUMI INAP BILIP TRU LONG TOK BAIBEL I MEKIM?

Yes, i gat tupela as na yumi inap bilip olsem:

  • God i no laikim tru pen na hevi na pasin i no stret. Tingim samting God Jehova i bin pilim taim ol man i mekim pasin nogut tru long lain bilong em long bipo, long taim bilong ol man i bin raitim Baibel. Baibel i tok Jehova i bel hevi tru long “ol man husat i wok long subim ol [lain bilong em] i go i kam.”—Hetman 2:18.

    God i nolaik tru long ol man husat i mekim pasin nogut long ol narapela. Olsem, Baibel i tok “pasin bilong kilim nating ol arapela man” em i pasin nogut tru long ai bilong em.—Sindaun 6:16, 17.

  • God i tingim tru yumi wan wan. Ol wan wan man i save gut long ol ‘pen na hevi i bin kamap long em,’ na Jehova tu i save!2 Stori 6:29, 30.

Long rot bilong Kingdom Bilong Jehova, klostu nau em bai pinisim pen na hevi bilong olgeta wan wan man. (Matyu 6:9, 10) Tasol long nau, em i save mekim gut bel bilong ol man i wok long painim em.—Aposel 17:27; 2 Korin 1:3, 4.

 SAMTING BILONG TINGIM

Bilong wanem God i larim pen na hevi i stap?

Baibel i bekim dispela askim long ROM 5:12 na 2 PITA 3:9.